بررسی رابطه بین درآمد بخش کشاورزی و متغیرهای کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آگاهی از روابط و تأثیر متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ایفا می‌کند. با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در توسعه ملی، در این مطالعه تلاش می‌شود تا روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین درآمد بخش کشاورزی ایران و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی، قیمت محصولات کشاورزی و درآمد نفتی طی دوره 1350 تا 1387 بررسی شود. بدین منظور از رهیافت خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده گردید. نتایج این مطالعه مؤید رابطه تعادلی بلند‌مدت بین متغیر‌های اقتصاد کلان و درآمد بخش کشاورزی است. بر این اساس، متغیر قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت رابطه مثبت و در بلندمدت رابطه منفی با درآمد کشاورزی دارد. نرخ بهره متغیری است که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت رابطه منفی با درآمد بخش کشاورزی دارد. نرخ واقعی ارز در بلندمدت رابطه مثبت با درآمد کشاورزی دارد، درحالی که نرخ ارز در کوتاه مدت معنادار نیست. همچنین نتایج حاکی از رابطه مثبت حجم نقدینگی در بلندمدت با درآمد کشاورزی است. افزایش حجم نقدینگی در کوتاه مدت در دوره جاری اثر مثبت و در دوره بعد اثر منفی بر درآمد بخش کشاورزی دارد. با عنایت به نتایج به دست آمده، اثر درآمدهای‌نفتی بر درآمد بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت ناچیز و منفی است. همچنین عدم تعادل کوتاه مدت از بلندمدت پس از حدود دو دوره تعدیلخواهد شد. طبقه‌بندی JEL : C22، E23, Q11 کلید واژه‌ها: نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی، درآمد نفتی، درآمد بخش کشاورزی

عنوان مقاله [English]

Survery of Relationship Between Revenue of Agricultural Sector and Macroeconomic Variables in Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • M. Dehdashti
  • H. Mohammadi
  • V. Dehbashi
چکیده [English]

Understanding of the relationship between macroeconomic variables and its impact on the economy is important in planning and policy. According to Basic role of agriculture in national development, this study attempts to examine the impact of short-run and long-run relationship between the agricultural revenue and macroeconomic variables Such as real exchange rate, interest rate, liquidity, price index of agricultural products and petroleum revenue during the period 1991-2008. Therefore, autoregressive distributed lag (ARDL) approach used. Hence, Long-run relationship is identified between macroeconomic variables and the agricultural revenue. Price variable of agricultural products has a positive effect in long-run and a negative effect in short-run. Interest rate has negative relationship in short-run and long-run with the agricultural revenue. Real exchange rate has a positive relationship in long-run with the agricultural revenue, while it is not significant in the short-run. Also results indicate that liquidity has positive relationship in long-run with the agricultural revenue. Increasing liquidity has a positive relationship in the current period and a negative relationship in the next period in short-run. Considering the results, effect of petroleum revenues in short-run and long-run is Low and negative. Imbalance of short-run adjusted to long-run after about two years.

JEL Classification: C22, Q11, E23

Keywords:
Interest Rate, Exchange Rate, Liquidity, Petroleum Revenue, Agriculture Sector Revenue