دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 82، شهریور 1392 
بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور

صفحه 69-89

10.30490/aead.2013.58689

سمیه اژدری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید حبیب الله موسوی؛ محمد حسن وکیل‌پور