اولویت سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  افزایش تولید و توسعه بخش کشاورزی مستلزم افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای این بخش است، اما محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری و بالا بودن ریسکسرمایه­گذاری در فعالیتهای تولیدی از یک سو و تعدد نیازها و اهداف از سوی دیگر،برنامه ریزی و اولویت بندی سرمایه گذاری را اجتناب ناپذیر ساخته است.   در این مقاله به منظور تعیین اولویت ملی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران از روشهای تاکسونومی و تاپسیس استفاده شده و با بهره جستن از شاخصهای مرتبط و براساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده برای دوره زمانی 1381-1385، زیربخش های کشاورزی از نظر اولویتهای ملی سرمایه گذاری رتبه بندی گردیده اند. طی دوره مورد بررسی زیربخش زراعت و باغبانی دارای اولویت اول سرمایه گذاری در میان سایر زیربخش های کشاورزی بوده است و پس از آن به ترتیب زیربخش های دامپروری، جنگل و مرتع و شیلات دارای اولویت سرمایه گذاری بوده‌اند. لذا توصیه می‌شود برای حمایت از بخش کشاورزی، دولت ابزارها و سیاستهای حمایتی خود را براساس اولویت سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی به این زیربخش ها اختصاص دهد تا سرمایه‌گذاران را به سمت زیربخش های دارای اولویت هدایت کند.     طبقه بندی JEL : Q14,Q18,E22     کلیدواژه­ها :   اولویت سرمایه‌گذاری، زیربخش‌های کشاورزی، تاکسونومی عددی، تاپسیس

عنوان مقاله [English]

Investment Priorities in the Agricultural Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Arabmazar
  • S. Khademian
چکیده [English]

Expanding production and development of the agricultural sector requires increased investment in this sector. But financial constraints to investment and high risk of investments in production activities on the one hand, and multiplicity of needs and goals on the other hand, have made planning and investment prioritization in agricultural sector inevitable.
In this study to determine investment priorities in the agricultural sector, methods of numerical Taxonomy and Topsis were used and agricultural sub-sectors utilizing the indicators related to the subject and base on statistics collected for a five-year period(2002-2006) have ranked. It has been found that during this period the farming and horticulture have the highest investment priority comparing to other agricultural sub-sectors. Then animal husbandary, forest and pasture and fisheries sub-sectors have next priorities in investment respectively. Therefore, It is suggested that government orientate locate support policies and measearments base on investment priorities in sub-sector of agriculural sector.

JEL Classification: Q14,Q18,E22

Keywords:
Investment Priorities, Agricultural Sub Sectors, Numerical Taxonomy, Topsis Method