تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت یزد- اردکان استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قیمتگذاری آب یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی جهت مدیریت تقاضای روزافزون آب در بخش کشاورزی است. در این مطالعه ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از تابع تولید، در منطقه دشت یزد- اردکان محاسبه شد. به این منظور اطلاعات مورد نیاز در منطقه دشت یزد-اردکان از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1387- 1388 از کشاورزان نمونه گندمکار جمع‌آوری شد. پس از بررسی نتایج توابع تولید مختلف، تابع تولید لئونتیف تعمیم یافته به عنوان تابع تولید مناسب محصول مورد نظر انتخاب شد. نتایج حاصل از براورد تابع تقاضای آب نشان داد که قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا برابر با 2 است که مبین کشش‌پذیری تقاضای این نهاده نسبت به تغییرات قیمت آب است؛ بنابراین، استفاده از سیاستهای قیمتگذاری، ابزار اقتصادی مناسبی در کاهش مصرف آب به شمار می‌آید. همچنین ارزش اقتصادی آب و قیمت تمام شده آب به ازای هر متر مکعب به ترتیب 5/997 و 8/530 ریال محاسبه گردید. اختلاف موجود بین ارزش اقتصادی و قیمت تمام شده آب می‌تواند یکی از دلایل مصرف بیش از حد و عدم صرفه‌جویی آب در تولید محصول گندم باشد. طبقه بندی JEL: C21، D24، N55 کلیدواژه‌ها: آب، تابع تولید، تابع تقاضا، کشش قیمتی تقاضا، بهره‌وری، ارزشگذاری

عنوان مقاله [English]

Determining the Economic Valuation of Agricultural Water in Ardakan- Yazd Plain of Yazd Province

نویسندگان [English]

  • H. Dehghanpour
  • A. Sheykhzeinodin
چکیده [English]

Water pricing is one of the important economic tools for water increasing demand management in the agricultural sector. In this study the economic value of agricultural water was calculated by using production function, in plain of Yazd–Ardakan. For this purpose, the required data through questionnaires from farmers producing wheat samples were collected in 1387-1388. After studying the results of different production functions, the generalized Leontief production function was selected as desired production function for wheat crop. The results of estimating water demand function shows that price elasticity of demand is equal to -2, that indicate demand of water is sensitive to water price changes. Therefore, using of pricing policies is an economic tool for reducing water use. Also, water economic value and water unit price per cubic meter were calculated 997.5 and 530,8 rials, respectively. The difference between economic value and unit price of water can be one of the reasons of excessive and unefficiency water use in wheat production.

JEL Classification: C21, D24, N44


Keywords:
Water, Prod‌uction Function, Demand Function, Price Elasticity of Water Demand, Productivity, Water Valuation