عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان شوشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم و تأثیر گذار در کاهش ریسک تولید بهره برداران به شمار می رود. در مقاله حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی از سوی دامداران شهرستان شوشتر، تعداد 148 دامدار در سال 1389 به طور تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و تمایلات آنها در خصوص پذیرش بیمه به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه تحلیل شد. برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه از مدل لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که عواملی نظیر تعداد دام تحت مالکیت دامدار، آگاهی از بیمه و دسترسی به کارگزار اثر مثبت و معنادار در پذیرش بیمه دارند و عواملی نظیر میزان تحصیلات و نبود دیوانسالاری در زمینه جبران خسارت دارای اثر معنا دار و منفی در پذیرش بیمه هستند. با توجه به ضرایب براوردی و مقادیر مربوط به اثر نهایی پیشنهاد می‌شود با بستر سازی و فراهم نمودن مجموعه‌ای از ارکان مدیریتی از قبیل تأمین نیروی انسانی کارامد و اعمال یک الگوی عملیاتی و سازمانی مناسب در زمینه بیمه و جبران خسارت، موفقیتهای شایان توجهی در زمینه پذیرش بیمه حاصل گردد .     طبقه‌بندی Jel : C59 , G22 , Q19   کلیدواژه‌ها:   پذیرش بیمه، دامداران، شوشتر، لاجیت

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Adoption of Rural Livestock Insurance in Shoushtar County

نویسندگان [English]

  • M. Navidbakhsh
  • R. Moghaddasi
  • M. Moradi
چکیده [English]

Agricultural insurance is considered as an effective way to reduce production risk. In this study for investigating the factors which influence adoption of rural livestock insurance in Shoushtar county, 148 ranchers are selected by stratified random sampling in 2010 and their willingness toward insurance is analyzed using questionnairs and Logit model. The research findings showed that number of herds, awareness of insurance and access to brokers have a positive and significant effect on insurance adoption, while factors such as education and lack of beaucracy in damage compensation have a negative effect on insurance adoption. According to the estimated coefficients and the value of marginal effects, it is seemed that insurance companies can successful through organizing and managing steps such as employing and organizing experts and increasing access for ranchers and farmers, and providing ranchers with a suitable and practical bureaucratic model for insurance and redress.

JEL Classification : C59 , G22 , Q19

Keywords:
Adoption of Insurance , Shoushtar Ranchers, Logit