تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت انتخاب الگوی مناسب کشت، این مقاله به دنبال روشی مناسب جهت انتخاب الگوهای برنامه‏ریزی کشت می‏باشد. بر این اساس در مقاله حاضر از 7 مدل برنامه‌ریزی خطی ساده با توابع هدف حداکثر سود، حداقل هزینه، حداکثر نیروی‏کار، حداقل آب، حداکثر کالری، حداقل کود شیمیایی و حداکثر رتبه‏بندی استفاده و این مدلها با مدلهای چندهدفه و چندهدفه فازی به کمک روش رتبه‏بندی مقایسه شد. همچنین در این مدل از محدودیتهای زمین، نیروی‏کار، سرمایه و آب و همچنین حداقل و حداکثر سطح زیر کشت استفاده شد. به این منظور از داده‏های هزینه تولید محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی در سال 89 استفاده گردید.‏ نتایج رتبه‏بندی نشان می‏دهد که روش چندهدفه فازی با تابع عضویت هذلولی بهتر از سایر مدلها توانسته است با توجه به محدودیتهای موجود، کلیه اهداف مورد نظر را براوردکند. از دیگر پارامترهای مهم در مقایسه الگوها، میزان آب مصرفی در ماه‌های مختلف است. بر این اساس چون الگوهای حداکثر کالری و مدل چندهدفه فازی بیشترین آب مصرفی را در ماه اردیبهشت استفاده می‏کنند و سایر الگوها بیشترین آب را در ماه خرداد یا تیر مصرف می‏نمایند و با توجه به گرم شدن هوا و بالا رفتن تبخیر و تعرق در ماه‌های خرداد و تیر و همچنین بالا رفتن نیاز آب مصرفی خانوارها در ماه‌های گرم، بهتر است الگوهایی مانند الگوی چندهدفه فازی انتخاب شوند که بیشترین آب مصرفی آنها در ماه اردیبهشت است. طبقه‌بندی JEL : C61, Q15 کلید واژه‌ها: برنامه‌ریزی چندهدفه فازی، تابع عضویت هذلولی ، رتبه‏بندی، خراسان رضوی، الگوی کشت

عنوان مقاله [English]

Determining the Main Appropirate Crop Area Pattern of Khorasan Razavi Province Using Fuzzy Multiple Criteria Decision Making and Hyperbolic Membership Function

نویسندگان [English]

  • M.R. Kohansal
  • A. Sarvari
چکیده [English]

Regard to the importance of choosing the appropriate crop area planning, this article studied ways for choose the best method of planning. Accordingly in this paper we use seven simple linear programming models with the objective functions of maximum profit, minimum cost, maximum Labor, minimum water, minimum calories, minimum fertilizer and maximum ranking, and these models with ranking method were compared with multi objective and Fuzzy multi-objective linear programming. In this model, the limitations of land, labor, capital, water, upper and lower bound of area cultivation has been used. For this purpose, cost-production data in 2010 were used. Ranking result show that Fuzzy multi-objective method with hyperbolic membership function, with these limitations able to meet all targets better than other models. Another important parameter for comparison models is amount of water consumption in different month. Accordingly, maximum calories and Fuzzy multi-objective models use their maximum water in May (Ordibehasht) and other models use their maximum water in June (Khordad) and July (Tir). Due to the warm weather and high evapotranspiration during the months of June and July and also increased the need for household water in these hot months, Fuzzy multi-objective model is better to choice.

JEL Classification: C61, Q15

Keywords:
Fuzzy Multi-Objective Programming, Hyperbolic Membership Function, Ranking, Khorasan Razavi, Crop Area pattern