بررسی وجود انتخاب نامساعد در بیمه کشاورزی مطالعه موردی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات بیمه‌کشاورزی، انتخاب نامساعد است. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی وجود انتخاب نامساعد در بیمه کشاورزی است. در‌این مطالعه نمونه‌ای از 102 کشاورز بیمه‌شده در‌اصفهان که در سال زراعی 1388-89 جو کاشته‌اند، انتخاب و بازار موجود در بیمه کشاورزی ایران به‌صورت یک مدل ریاضی و با به کار بردن مفاهیم معادل اطمینان و تابع ترجیحی سه انگیزه‌ای ریسک‌گریزی، یارانه‌ و اطلاعات نامتقارن برای بیمه‌شدگان در‌نظر گرفته شد. با مقایسه این انگیزه‌ها بین گزینه‌های مختلف و تأثیر بیمه در میانگین و واریانس درآمد کشاورزان، بررسی انتخاب نامساعد انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که ریسک‌گریزی جزء ناچیزی از انگیزه کشاورزان در بازار بیمه کشاورزی است، در‌حالی که یارانه‌ و اطلاعات نامتقارن انگیزه مهمی برای خرید بیمه است. به بیان دیگر، نگاه کشاورزان به بیمه کشاورزی به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک نیست.آنچه موجب جذب کشاورزان به بیمه کشاورزی می‌گردد، یارانه پرداختی از طرف دولت است. همچنین وجود اطلاعات نامتقارن سبب می‌شود که کشاورزان از ضعف اطلاعاتی بیمه‌گران کشاورزی به نفع خود استفاده کنند. این تحقیق وجود انتخاب نامساعد در بیمه کشاورزی را تأیید می‌کند. با توجه به یافته‌های تحقیق، افزایش نقش دولت در حمایت مالی از کشاورزان، بازنگری در محاسبات بیمه‌ای، دسته بندی ریسکی مشتریان و فرهنگ سازی بیمه کشاورزی برای رفع مشکلات پیشنهاد می‌شود. طبقه‌بندی JEL: D82, G22, Q14 کلیدواژه‌ها: انتخاب نامساعد، اطلاعات نامتقارن، بیمه کشاورزی، ریسک‌گریزی، یارانه

عنوان مقاله [English]

Survey of Adverse Selection in Agricultural Insurance Case Study of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Gh. Mahdavi
  • R. Bagherzadeh
چکیده [English]

One of the main problems of agricultural insurance is adverse selection. Thus, the purpose of this study is survrey of adverse selection in agriculturel insurance. In this study a sample of 102 farmers who cultivated barley in Isfahan in year 2009-2010 were selected and define a model for Iran crop insurance by using certainty equivalent and preference functional including three incentives of risk-aversion, subsidy and asymmetric information for insured farmers. By comparing these incentives and effect of insurance on mean and variance of returns, the existence of adverse selection is determined. The results show that risk aversion is a minor part of farmers’ incentives, while subsidy and asymmetric information are the main part of farmers’ incentives towards demanding crop insurance. In other words, farmers don’t consider crop insurance as a tool for reducing the risk. The factor which absorb farmers to crop insurance is the subsidy paid by government. Also, asymmetric information causes farmers to benefit from the insurers’ lack of knowledge. Consequently, we conclude that there is adverse selection in Iranian crop insurance market. Based on the findings, the improvement of the governmental financial support to farmers, reforms in insurance rate-making, farmers risky classification and culture improvement to overcome the phenomena of adverse selection is suggested.

JEL Classification: G22, Q14, D82

Keywords:
Adverse Selection, Asymmetric Information, Agricultural Insurance, Risk Aversion, Subsidy