اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  نرخ ارز از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر صادرات است که تعیین آن در سطحی قابل قبول و کارا در کشورهایی مانند ایران که می‌کوشند صادرات غیرنفتی مانند صادرات محصولات کشاورزی را توسعه دهند، اهمیت زیادی دارد. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران انجام گرفت. برای دستیابی به هدف فوق از داده‌های دوره زمانی 1352-1387 و همچنین از مدل ARDL استفاده شد. نتایج حاصل از براورد مدل تعیین نرخ واقعی ارز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت، رابطه مبادله تجاری و شکاف تولید میان بخشهای نفت و کشاورزی بر نرخ واقعی ارز اثر منفی دارند. علاوه بر این، مشخص شد نرخ واقعی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن دارای انحراف قابل­ ملاحظه است. همچنین یافته­های حاصل از تابع عرضه صادرات محصولات کشاورزی نشان داد انحراف نرخ ارز در کوتاه­مدت و بلندمدت بر صادرات این محصولات اثر منفی دارد.     طبقه بندی JEL : E6 ، Q17 ، F31     کلیدواژه‌ها:   انحراف نرخ ارز ، نرخ ارز تعادلی، صادرات محصولات کشاورزی، ایران

عنوان مقاله [English]

Impacts of Exchange Rate Deviation on Agricultural Exports

نویسندگان [English]

  • A. Barghandan
  • Z. Farajzadeh
چکیده [English]

Exchange rate is of the most important factors affecting export, such that determining it in an acceptable and efficient level in countries like Iran is highly important since they attempt to expand non-oil exports such as agricultural exports. Regarding the above mentioned issue, this study aims to investigate the impact of exchange rate deviation on Iranian agricultural exports. To get the objective, the data set for 1973-2008 as well as ARDL model were used. According to the results obtained from specification of real exchange rate equation, we found government expenditure, term of trade and oil-agriculture output gap as factors influencing exchange rate negatively. Furthermore, equilibrium real exchange rate showed a significant deviation compared to its long-term path. Also, results obtained from agricultural exports supply revealed that equilibrium real exchange rate deviation from its long-term path, affects agriculture exports negatively in short and long-term.

JEL Classification: F31, Q17, E6

Keywords:
Exchange Rate Deviation, Equilibrium Exchange Rate, Agricultural Exports, Iran