پیش بینی قیمت گوجه فرنگی: مقایسه روشهای تلفیقی شبکه عصبی - خودرگرسیونی و ARIMA

نویسندگان