انتخاب الگوی زراعی مناسب در راستای استفاده پایدار از منابع آب با تأکید بر کم‌آبیاری مطالعه موردی شهرستان سپیدان

نویسندگان

چکیده

بروز بحران آب در دهه‌های اخیر توجه اکثر کشورها را به مدیریت تقاضای آب به جای عرضه آب جلب کرده است. بر همین اساس، هدف این مطالعه تعیین الگوی کشت بهینه در شرایط کم آبیاری در منطقه سپیدان است. داده‌های مطالعه از طریق مصاحبه حضوری با بهره برداران منطقه بیضای شهرستان سپیدان در پاییز 90 به‌دست آمد .در این مطالعه اثر تکنیک‌های کم آبیاری بر الگوی کشت فعلی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت بررسی شد. یافته‌های مطالعه نشان داد که با اتخاذ سیاست کاهش در موجودی آب مصرفی، الگوی کشت بهینه در شرایط کم آبی در سطح 5 درصد، نسبت به حالت مبنا تغییر چندانی نمی‌یابد. کاهش آب مصرفی به میزان 10 درصد باعث تغییر الگوی کشت کشاورزان و کاهش درآمد آنان خواهد شد و بنابراین، پیشنهاد می‌شود از روش‌هایی که بازده انتقال آب آبیاری را در شرایط بحران کم آبی به حداکثر می‌رساند و از هدرروی آب جلوگیری می‌کند استفاده شود.

طبقه بندی JEL : Q15 - R14 -C02

کلید واژه ها:
کم آبیاری، الگوی کشت، برنامه‌ریزی ریاضی مثبت، سپیدان

عنوان مقاله [English]

Choosing the Best Cropping Pattern to Use Water Resources Constantly with Emphasis on Deficit Irrigation (Case Study: Sepidan)

نویسندگان [English]

  • A. Shamseadini
  • H. Mohammadi
  • H. Dehghanpur
چکیده [English]

Abstract
Recently, because of water crisis, lots of countries concentrate on water demand instead of water supply. Therefore, objective of this study is to determine optimum cropping pattern under water deficit irrigation in Sepidan. Data was obtained from Sepidan agricultural producers in autumn 2011. In this study, effect of deficit irrigation technique on current cropping pattern was analyzed using positive mathematical programming. The results showed that 5 percent reduction in water consumption, don’t change the cropping pattern, but 10 percent reducing in water use, change the cropping pattern and reduce farmer’s income too. So it is suggested to use ways that help to use water more efficient and to not waste this worth source easily.
JEL Classification: Q15, R14, C02

Keywords:
Deficit Irrigation, Cropping Pattern, Positive Mathematical Programming, Sepidan