دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84، اسفند 1392 
تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-28

10.30490/aead.2014.58716

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاح؛ محسن نیازی محسنی


بررسی پدیده مخاطرات اخلاقی در طرح بیمه جو در استان خراسان رضوی

صفحه 103-122

10.30490/aead.2014.58720

محمد حسین کریم؛ علیرضا پورمقدم؛ نازنین محمدرضازاده؛ علی رهنما؛ علی سردار شهرکی