مقایسه و تحلیل کارایی زعفران‌کاران شهرستان‌های منتخب در استان خراسان رضوی

نویسنده

چکیده

چکیده
زعفران یکی از محصولات مهم و راهبردی کشاورزی استان خراسان رضوی است، از این‌رو، هدف کلی مطالعه حاضر محاسبه و مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی زعفران-کاران در شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد و قائنات در استان خراسان رضوی با استفاده از اطلاعات 248 پرسش‌نامه در سال 1389 است. به این منظور ابتدا تابع تولید مرزی تصادفی براورد و سپس میزان کارایی‌فنی زعفران‌کاران محاسبه‌ شد. در ادامه، مقادیر کارایی تخصیصی و اقتصادی کشاورزان محاسبه گردید. برآورد تابع تولید مرزی تصادفی زعفران نشان داد که متغیرهای سطح زیرکشت، نیروی کار، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری تأثیر مثبت و معنیدار بر تولید زعفران در هر سه شهرستان دارند. علاوه بر متغیرهای مذکور، تولید زعفران در شهرستان تربت حیدریه تحت تأثیر میزان مصرف پیاز زعفران و میزان مصرف کود حیوانی نیز هست. برآورد تابع عدم کارایی زعفران کاران شهرستان تربت حیدریه نیز نشان داد که متغیرهای سن و تحصیلات تأثیر معنیدار و منفی بر ناکارایی فنی دارند. در تابع ناکارایی فنی در شهرستان گناباد متغیرهای سن و تعداد قطعات زمین اثر معنیدار بر ناکارایی نشان دادند، اما در تابع ناکارایی فنی در شهرستان قائن، متغیرهای اقتصادی اجتماعیِ سن، تحصیلات،
تعداد قطعات زمین و شغل جانبی دارای تأثیر معنیدارند. متوسط کارایی فنی کشاورزان در
شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد و قائن به ترتیب برابر با 86، 83 و 84 درصد به دست آمد. متوسط کارایی تخصیصی زعفران‌کاران در شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد و قائن نیز به ترتیب برابر با 78، 75 و 75 درصد براورد گردید. متوسط کارایی اقتصادی زعفران‌کاران شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد و قائن به ترتیب برابر با 67 ، 62 و 63 درصد محاسبه شد. بر اساس نتایج، به نظر می رسد که بتوان با مدیریت صحیح مصرف نهاده‌های تولید، انواع کارایی زعفران‌کاران را در هر سه شهرستان به میزان درخور توجهی افزایش داد.

طبقه‌بندی JEL: G14 M31,
کلید واژه‌ها:
خراسان رضوی، تربت حیدریه، گناباد، قائن، زعفران، کارایی

عنوان مقاله [English]

Comparison and Analysis Efficiency of Saffron Farmers in Selected Township of Khorasan Razavi Province

نویسنده [English]

  • S. Golkaran Moghadam
چکیده [English]

Abstract
Saffron is one of the important productions in Khorasan Razavi Province; therefore the purpose of this article is calculation and comparison efficiency of saffron farmers in Torbat-e- Heydariyeh, Gonabad and Ghayen using stochastic frontier production function. Data were collected from 248 questionnaires in 2010. According to results of stochastic frontier production function of saffron, some variables such as land, labor, fertilizer, and water have a positive and significant effect on saffron production in these areas. Besides of these variables, amount of onion and animal fertilizer consumption have a significant effect on saffron production in Torbat-e- Heydariyeh. Estimating the nonefficiency function in this town, indicate that age and education have negative and significant effect on technical nonefficiency. In Gonabad, some variables such as age and number of land have significant effect on technical nonefficiency but, in Ghayen, age, education, number of land and nonfarm job have significant effect on it. Average of technical efficiency in Torbat-e- Heydariyeh, Gonabad and Ghayen was calculated about 86, 83 and 84 percent respectively. Also, average of allocative efficiency in Torbat-e- Heydariyeh, Gonabad and Ghayen was calculated about 78, 75 and 75 percent respectively. In addition, average of economic efficiency in Torbat-e- Heydariyeh, Gonabad and Ghayen was calculated about 67, 62 and 63 percent respectively. According to findings, it is seemed that correct management of inputs consumption will led to increase efficiency of saffron farmers.
JEL Classification: G14, M31
Keywords:
Khorasan Razavi, Torbat-e- Heydariyeh, Gonabad, Ghayen, Saffron, Efficiency