بررسی پدیده مخاطرات اخلاقی در طرح بیمه جو در استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از داده‌های مقطعی، با تکمیل پرسش‌نامه از 300 کشاورز جوکار استان خراسان رضوی در سال زراعی 1388-1389، پدیده مخاطرات اخلاقی در طرح بیمه جو بررسی شود. برای دستیابی به نتایج از تحلیل تمایزی استفاده شد. نتایج بررسی ضرایب استاندارد شده آزمون تحلیل تمایزی نشان داد افزایش استفاده از بذر سبب کاهش تمایل کشاورزان به بیمه می‌شود و افزایش عوامل سرمایه، ماشین آلات، کود و آب سبب افزایش تمایل کشاورزان به بیمه می‌شود. همچنین نتایج بررسی ضرایب استاندارد نشده آزمون تحلیل تمایزی مشخص کرد که با افزایش یک واحدی سرمایه، ماشین آلات،کود و آب درجه تشخیصی به ترتیب 05/0، 8/0، 25/0 و 20/0 واحد افزایش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که گروه کشاورزان بیمه شده در استفاده از نهاده‌ها و مراقبت‌های زراعی دچار مخاطرات اخلاقی نشده‌اند. لذا پیشنهاد می‌شود جهت کمک به پایداری نظام بیمه محصول جو در منطقه سیاست‌های تشویقی ضریب تخفیف حق بیمه برای کشاورزانی که غرامتی دریافت نکرده‌اند اعمال شود.

طبقه بندی :JEL O13, R11

کلیدواژه‌ها:
مخاطرات اخلاقی، بیمه، الگوی تحلیل تمایزی، جو، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Study of Moral Hazard Phenomenon of Barley Insurance Plan in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • M.H. Karim
  • A.R. Pourmoghadam
  • N. Mohhamadrezazadeh
  • A. Rahnama
  • A. Sardar Shahraki
چکیده [English]

Abstract
In this paper an attempt has been made to survey the phenomenon of moral hazard using information of 300 questionnaires that completing from barley farmers in Khorasan Razavi province in 2009-2010. For this purpose, discriminate analysis was used. Standardized coefficients of discriminate analysis show that increasing the use of seed led to reduce the willingness of farmers to insurance, and increasing the capital, machinery, fertilizer and water led to increase the willingness of farmers to be insured. Results of no standardized coefficients of discriminate analysis indicate that with increase one unit in capital, machinery, fertilizer and water; discernment degree is increasing about 0.05, 0.8, 0.25 and 0.2 respectively. Therefore, insured group in the use of agricultural inputs has not any moral hazard. Accordingly, it is suggested that to accomplish the policies such as applying discount rate premiums for farmers that do not received any bote.

JEL Classification: R11, O13

Kewwords:
Moral Hazard, Insurance, Discriminate Analysis, Barley, Khorasan Razavi