تجزیه و تحلیل نحوه انتقال قیمت و ارتباط قیمت شکر داخلی و وارداتی در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
شکر از جمله محصولات اساسی و راهبردی است که همواره در طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف دارای بحران های متعددی بوده است. یکی از موضوعات مهم در بازار شکر ایران، متأثر بودن قیمت داخلی شکر از نوسان‌های قیمت شکر وارداتی و جهانی است. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین قیمت داخلی و قیمت‌های وارداتی و جهانی (قیمت جهانی نیویورک برای شکر خام) با به کارگیری مدل VAR و اطلاعات ماهانه 1381 تا 1390 می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که نوسان قیمت شکر ابتدا از قیمت‌های جهانی شروع و پس از حدود دو ماه به قیمت شکر وارداتی در ایران منتقل می شود. قیمت شکر وارداتی نیز پس از تقریباً 1 ماه، بر قیمت داخلی اثر می گذارد و باعث تغییر آن می شود.
طبقه‌بندی JEL: Q18,Q13
کلیدواژه‌ها:
شکر، الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)، قیمت جهانی، قیمت وارداتی، قیمت داخلی

عنوان مقاله [English]

Analysis of Price Transmission and Relationship between Import and Domestic Price of Sugar in Iran

نویسندگان [English]

  • S.S. Alenabi
  • M. Kazemnejad
  • A. Barabari
چکیده [English]

Abstract
Sugar is one of the strategic products that for different reasons in the past years have been numerous crises. One of the most important issues in domestic sugar market is affected domestic sugar price by the fluctuation of import and world sugar price. Therefore, the purpose of this study is survey of relationship between domestic, import and world price using VAR model during 2002-2011.The results indicated that price fluctuation is started from world price and it affects on import prices after two months. Then import price affects on domestic prices after one month.

JEL Classification: Q18, Q13

Keywords:
Sugar, Vector Auto Regression (VAR), World Price, Import Price, Domestic Price