بررسی نقش تحقیقات در رفع شکاف عرضه و تقاضای بخش کشاورزی

نویسندگان

چکیده

چکیده
دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی و سیاست‌های کلان کشور بوده و در اسناد بالادستی نظام و برنامه های توسعه بر آن تأکید شده است. تحقیقات همواره راهبردی مناسب برای افزایش تولید و عرضه محصولات کشاورزی و در نتیجه، رفع شکاف عرضه و تقاضا بوده است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی بهینه‌یابی برنامه‌ریزی ریاضی، مخارج بهینه تحقیقاتی به منظور رفع شکاف عرضه و تقاضای بخش کشاورزی، برای سال‌های 1346 تا 1386، بررسی شده است. نتایج نشان ‌داد که به‌طور متوسط در این دوره، افزایش9/32 درصدی مخارج تحقیقاتی افزایش3/8 درصدی عرضه را در پی‌داشته و نسبت عدم تعادل عرضه و تقاضا را از 14/1 در حالت موجود به 08/1 در حالت بهینه کاهش داده است؛ یعنی، به‌طور متوسط حدود 6 درصد از 14 درصد شکاف موجود در عرضه و تقاضا، با استفاده از تحقیقات بهینه، رفع می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌‌شود با توجه به اثربخشی تحقیقات بر بهره‌وری بخش کشاورزی و روابط حاکم بر عرضه و تقاضا، سطح بهینه بودجه تحقیقاتی، به‌منظور دستیابی به سطح بهینه شکاف عرضه و تقاضا، با حداکثر بازده در قانون بودجه سنواتی کشور تعیین شود.

طبقه بندی JEL: Q11، Q16

کلید واژه‌ها:
تحقیقات، شکاف عرضه و تقاضا، کشاورزی، ایران

عنوان مقاله [English]

Assessment of R&D Role for Agricultural Supply and Demand Gap Adjustment

نویسندگان [English]

  • S.S. Hosseini
  • H. Shahbazi
چکیده [English]

Abstract
Self-sufficiency in agricultural product is one of the most important precedence in this sector and macroeconomic policy and emphases in development Plans. R&D is as suitable strategy for increasing Production and supply of agricultural product and is as remedy for Supply and Demand Gap. In this study, by using Mathematical programming optimization model for years of 1967-2007 optimal R&D expenditure in order to resolving agricultural Supply and demand gap are estimated. Result show that, in this period, in average, 32.9 percent increasing in agricultural R&D expenditure could increase 8.3 percent in agricultural Supply and agricultural Supply and demand gap ratio decreased from 1.14 to 1.08. That is, in average, 6 percent of 14 percent of agricultural Supply and demand gap can resolve by optimal R&D expenditure. So, it is purposed that according to effectiveness of current R&D on Agricultural TFP and Agricultural Demand and Supply, optimal R&D budget should be determined for achievement to optimal demand and supply gap with maximum return in Iran's annual budget law.

JEL Classification: Q11, Q16

Keywords:
R&D, Supply and Demand Gap, Agriculture, Iran