تأثیر اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
سیاست‌های پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای در برنامه‌های توسعه دارند به گونه‌ای که اعطای تسهیلات بانکی یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در رشد و توسعه بخش‌های اقتصادی است. در ایران با توجه به حضور اندک سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش کشاورزی و توان مالی ضعیف اکثر کشاورزان، تأمین مالی عمده در بخش کشاورزی غالباً با اتکا به تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به‌ویژه در قالب تسهیلات تکلیفی از طریق بانک کشاورزی صورت می‌گیرد. در این تحقیق اثر اعتبارات تکلیفی و غیرتکلیفی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طی دوره 1358 الی 1387 با استفاده از روش هم‌جمعی یوهانسون و جوسیلیوس در قالب رویکرد خودرگرسیونی برداری (VAR) بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان ‌داد که اعتبارات تکلیفی و غیرتکلیفی بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. البته تأثیر اعتبارات تکلیفی از اعتبارات غیرتکلیفی بیشتر است. بنابراین، سیاست‌های اعتباری صحیح و بهینه در قالب تکلیف اعتبارات می‌تواند نقش مهمی‌در ظرفیت سازی تولید و رشد بخش کشاورزی داشته باشد.

طبقه بندی JEL: Q14

کلید واژه‌ها:
اعتبارات تکلیفی، اعتبارات غیرتکلیفی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، الگوی خودرگرسیونی برداری (VAR)

عنوان مقاله [English]

Effect of Agricultural Credit Banks on the Value Added of Agricultural Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Sharifi Renani
  • A. Tavakoli
  • N. Honarvar
چکیده [English]

Abstract
Monetary and credit policies have a special place in the development programs. So that, granting banking facilities are one of the effective and determining factors in the development and growth in economic sectors. Due to the presence of small private investors in the agricultural sector and poor financial power of most of farmers, financing of agriculture sector, often is done by relying on facilities that received from the banks, particularly in the form of assignments facilities of agricultural bank in Iran. This study investigated the effect of assignment and non-assignment credits of agricultural bank on the value added of agricultural sector during the period 1979-2008 using of Johansen and Juselius’s cointegration in the form of Vector Autoregressive. The results indicate that assignment and non-assignment credits have a positive and significant effect on the value added of agricultural sector, of course, the effect of assignment credits was higher than no-assignment credits. Therefore correct and optimal credit policies in the form of assignments facilities can have an important role in the capacity building of production and growth of agricultural sector.
JEL Classification: Q14
Keywords:
Assignment Credits, Non-assignment Credits, Value Added of Agriculture Sector, Vector Autoregressive (VAR)