بررسی عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  امروزه همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. یکی از شرایط لازم برای مقابله با روند جهانی شدن در کشورهای اسلامی، تکیه بر پتانسیلهای تجاری بالقوه و مزیت نسبی به‌ویژه در محصولات کشاورزی است. این پژوهش با هدف بررسی پتانسیلهای تجاری دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [1] (OIC) و عوامل مؤثر بر جریانهای تجاری آنها با استفاده از مدل جاذبه [2] و داده­های تلفیقی [3] براساس کد سیستم هماهنگ (HS) در دوره زمانی 2002-2006 انجام شده است [4] . نتایج نشان می­دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز، مساحت زمینهای کشاورزی، ساختار بخش کشاورزی، فاصله و درجه اکمال تجاری از عوامل تأثیرگذار بر جریانهای تجاری بخش کشاورزی ایران هستند. همچنین همگرایی اقتصادی بین ایران و اعضای OIC ، حجم تجارت دوجانبه کشاورزی آنها را افزایش می­دهد و این نکتهمی­تواند دلیلی بر افزایش روابط ایران و کشورهای اسلامی باشد. بر پایه نتایج، ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در محصولات کشاورزی از الگوی هکشر- اوهلین تبعیت می­کنند و حجم تجارت با افزایش مکملهای تجاری افزایش می­یابد.     طبقه‌بندی JEl : F15     [1] . Organization Islamic Countries   [2] . Gravity Model   [3] . Panel Data   [4] . کلیه محصولات کشاورزی از کد 010000 تا 240000 براساس طبقه­بندی کد سیستم هماهنگ ( Harmonize System ) بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Factors on Trade Flows of Iran Agricultural Products and OIC Countries

چکیده [English]

  Today as globalization, economic integration flourishes in all part of the world. One of the necessary qualifications for going against the globalization of Islamic countries is the aid of trade potential and comparative advantage especially in agricultural product. This study is done with the aim of investigating mutual trade potential of Iran agricultural products and the members of OIC and effective factor on their trade flow by using Gravity Model and panel data according to HS code during 2002-6. Results show that per capita GDP,exchange rate, arrable land,agriculture sector structure, distance and trade completion degree are the effective factors on trade flow in Iran`s agricultural sector. Also economic integration between Iran and OIC members increase volume of agricultural their mutual trade this can be the reason of increasing the relations between Iran and OIC. Also Iran and OIC members follow trade Hechsher-Ohlin pattern in agricultural product and trade volum increase with the increasing of trade completed.     JEL Classification: F15