دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، شهریور 1391 
بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

صفحه 39-60

10.30490/aead.2012.58727

محمود صبوحی؛ سیدمحمد فهمیمی فرد؛ سیداحمد محدث


تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور

صفحه 211-243

10.30490/aead.2012.58734

زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی