براورد کششهای قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  انرژی در ماشین­آلات و تجهیزات کشاورزی به عنوان نهاده تولیدی مورد استفاده قرار می­گیرد. نرخ رشد بالای مصرف حاملهای انرژی در بخش کشاورزی و مصرف توأم با اتلاف این حاملها در این بخش، پارامترهایی هستند که ضمن تبیین اهمیت موضوع، انتخاب آن را برای تحقیق توجیه می­کنند.   در این تحقیق با هدف تعیین میزان تأثیر متغیرهای قیمت و سطح فعالیتهای اقتصادی در تقاضای حاملهای انرژی در بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، یک الگوی پویای فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی طراحی شده است. به این منظور، مدلها طی دوره زمانی 1338-1387 با استفاده از روش ARDL براورد شدند. نتایج حاصل از براورد مدلها نشان داد که کشش قیمتی کوتاه‌مدت و بلندمدت تقاضای برق و نفت گاز در بخش کشاورزی پایین است. پایین بودن کششهای قیمتی تقاضای نهاده­های برق و نفت گاز در بخش کشاورزی حاکی از آن است که نمی­توان صرفاً با بهره­گیری از اهرم قیمتگذاری، رشد بالای مصرف این حاملها را در این بخش کنترل کرد. به همین دلیل استفاده از سایر ابزارهای مؤثر بر کنترل رشد مصرف این حاملها در بخش کشاورزی در کنار اهرم قیمتگذاری توصیه می­شود.     طبقه‌بندی JEl : C22, C51, D21, Q12, Q41  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Price and Production Elasticities of Demand for Energy in Agriculture Sector Using an Error Correction ARDL Model

چکیده [English]

 Energy in agricultural machinery and equipments is used as production input. The high consumption rate of growth of energy carrier in agriculture sector and wasting of energy carrier in this sector, are amongst the major reasons to conduct this research.  In this paper, for determination of the effects of prices and the level of economy activities on demand for energy carrier in agriculture sector in the short – and long run, an error correction ARDL model has been designed. For this purpose, using the data of 1959-2008, the models have been estimated by ARDL approach. Results of estimated models revealed that price elasticity of demand for electricity and gas oil in agriculture sector are very low in short – and long run. Low price elasticity of demand for electricity and gas oil in agriculture sector shows that the fast rate of growth of consumption of these energy inputs in agriculture sector can not be controlled by pricing only. Therefore other effective methods must be used simultaneously for controlling their consumption.    JEL Classification : C22, C51, D21, Q12, Q41