کاربرد نظریه بازیها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی برنج ایران در مقابل سیاست مالیات صادراتی تایلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه، با استفاده از نظریه بازیها، ارتباط واردات برنج ایران و صادرات برنج تایلند تحلیل شد. به این منظور بررسی آثار افزایش قیمت جهانی به همراه سیاست تعرفه وارداتی ایران روی رفاه اجتماعی ایران و تایلند انجام گرفت.   نتایج این مطالعه نشان می­دهد که تعادل نش بازی همکارانه در راهبرد نرخ تعرفه وارداتی 3 درصدی برای ایران و افزایش 15 درصدی قیمت صادراتی تایلند ایجاد می­شود. این ترکیب راهبردها منجر به ایجاد رفاه اجتماعی معادل4/171641 ریال و 298/55 بات به‌ترتیب برای ایران و تایلند می­گردد. همچنین با مقایسه نرخ تعرفه وارداتی بهینه (3 درصد) با نرخ تعرفه در سال 1385 (19 درصد) مشاهده می­شود که تفاوت درخور توجهی بین این دو نرخ تعرفه وجود دارد و بنابراین دولت ایران باید به‌منظور حداکثرسازی رفاه اجتماعی، نرخ تعرفه وارداتی برنج را حدود ٣% تنظیم کند.     طبقه‌بندی JEl : C22 ، C70 ، D6  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Game Theory Application to Measure Corresponding Social Welfare of Iran Rice Import Tariff Against Export Tax Policy in Thailand

چکیده [English]

  In this study, the linkage between Iran rice imports and Thailand rice exports are analyzed using a game theoretic approach. For this purpose, the impacts of increased world price along with Iran imported tariff policy on social welfare are analyzed for Thailand and Iran . The results show that Nash equilibrium created in a 3% tariff rate for Iran and increased 15% exported price for Thailand. This combination of strategies caused to creation of social welfare equals to 171641.4 rial and 55.298 bat for Iran and Thailand, respectively. Also, with comparison optimal tariff rate (3%) and tariff rate in 2006 year (19%), we can see that there is significant difference between these tariff rates. Therefore, the Iranian government should impose a tariff rate of not more than approximately 3% to maximize the social welfare.   JEL Classification : C22, C70, D6