تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  رفتار فصلی متغیرهای اقتصادی، به‌ویژه قیمت کالاهای کشاورزی، یکی از مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده سریهای زمانی است. در سالهای اخیر، روشهای زیادی برای تحلیلهای همجمعی داده‌های تعدیل نشده سریهای زمانی فصلی توسعه یافته است. مقاله حاضر به پیشرفتهای اخیر در ادبیات این موضوع پرداخته ‌است. بدین‌منظور روش تعمیم‌یافته حداکثر راستنمایی یوهانسن به حالت فصلی برپایه راهبرد تخمین رگرسیون مرتبه تقلیل یافته و الگوریتم سویچینگ، برای انجام آزمون همجمعی از طریق مدل تصحیح خطای برداری فصلی به تفصیل بحث شد. در راستای درک بهتر موضوع، کاربرد تجربی روشهای بحث شده برای بازار گوشت مرغ در استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، تهران و زنجان طی دوره زمانی 1377-88 ارائه شد.   نتایج حاصل از آزمون HEGY مبین وجود ریشه واحد در فراوانیهای صفر و شش‌ماهه در تمام سریهای قیمت سه‌ماهه گوشت مرغ است. براساس آزمون همجمعی فصلی مشخص شد اگرچه قانون قیمت واحد بین بازارهای گوشت مرغ این استانها برقرار نیست و هیچ بازاری رهبری قیمت را بین آنها بر عهده ندارد، ولی پیوستگی جزئی بین آنها وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همجمعی قیمت گوشت مرغ در این پنج استان مدیریت علمی بازار گوشت مرغ، بهبود شبکه حمل‌ونقل، کاهش هزینه حمل‌ونقل و در کل کاهش هزینه‌های معامله، اتخاذ سیاستهایی در جهت کاهش احتمال آربیتراژ و مدیریت و سازماندهی اطلاع‌رسانی در صنعت مرغداری کشورپیشنهاد می‌شود.     طبقه‌بندی JEl : Q13,Q18  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Price Integration in Iran\'s Broiler Market

چکیده [English]

Seasonal behavior of economic variables, especially agricultural product prices, is one of the important elements of these time series. In recent years, many methods are extended for cointegration analysis with seasonally unadjusted time series. This paper is provided recent advances in the literature on this subject. Therefore, Johansson's maximum likelihood estimation method adjusted to seasonal case is discussed in detail. For this purpose reduced rank regression and switching algorithm strategies are presented for testing seasonal cointegration by the means of vector error correction model. In order to better understanding of the issue, the broiler markets in East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardebil, Zanjan and Tehran provinces are investigated during 1998-2009. Using HEGY test, two unit roots are detected in zero and π frequencies of the broiler price series. Based on the seasonal cointegration analysis the law of price or perfect market integration between five provinces was rejected and there was no price leadership between them, although the partial market integration couldn't be rejected in the intended frequencies. Based on the results of cointegration analysis in broiler market of the five provinces it can be suggested to manage broiler market scientifically, to improve transport networks, to reduce transportation costs and in general transaction costs, to adopt policies in order to reduce arbitrage probability and to organize information in the poultry industry. JEL Classification: Q13, Q18