تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

  پذیرش نظام ارزی شناور توسط کشورهای مختلف در سال 1973، منجر به نوسانات و نااطمینانی معناداری در نرخهای ارز شده که این نااطمینانی، متغیرهای گوناگون اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. در مطالعه حاضر نیز تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران در دوره 1350-1386 بررسی شده است. در این راستا از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز و الگوهای تصحیح خطا و همجمعی برای براورد روابط کوتاه­مدت و بلندمدت استفاده شده است.   براساس یافته­های این پژوهش، نااطمینانی نرخ واقعی ارز در کوتاه‏مدت و بلندمدت تأثیر منفی در اشتغال بخش کشاورزی ایران داشته است. نتایج تجزیه واریانس هم نشان می‌دهد که در دوره اول تمامی تغییرات متغیر اشتغال بخش توسط خود متغیر توضیح داده شده و در دوره‏های بعدی با کاهش سهم این متغیر، سهم بقیه متغیرها روند صعودی داشته است. توابع واکنش نیز نشان می­دهد اثر تکانه­های وارد از سوی متغیر اشتغال کشاورزی بر خود متغیر معنی‏دار بوده اما تکانه‏های سایر متغیرهای مدل اثر معنی‏داری بر اشتغال کشاورزی نداشته است. لذا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‏شود برای جبران اثر منفی نااطمینانی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی، سیاستهای حمایتی دولت با هدف حمایت از تولید و تجارت در این بخش به اجرا درآید.     طبقه‌بندی JEl : F31, E24    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Real Exchange Rate Uncertainty on Agricultural Employment in IRAN

چکیده [English]

  The adoption of the flexible exchange rate system by many countries in 1973 produced a significant volatility and uncertainty in exchange rates wich has hsd many impacts on the various economic variables . This paper analyses the impact of real exchange rate uncertainty on the agricultural employment in Iran during 1971-2007. The generalized autoregressive conditional hetroscedasticity approach is applied to measure the exchange rate uncertainty . Error-correction and Co-integration models are used to estimate the short-run dynamics and the co-integrating relations, respectively.   The results obtained revealed that the real exchange rate uncertainty has negative impact on agricultural employment in Iran. Variance decomposition indicated that all the changes of agricultural employment variable have been explained by the variable itself during the first period. As this variable share has decreased during the next periods, the other variables share has increased among the variables of model. The impulse response functions also indicated that, the effect of shocks resulted from agricultural employment on the variable itself is significant, but from other variables is insignificant. In order to moderate the negative impact of exchange rate uncertainty on agricultural employment, it is suggested that the government implements policies supporting the production and trade in this sector.     JEL Classification: E24, F31