دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، فروردین 1391 
بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

صفحه 1-28

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مهدی کاظم نژاد؛ حسین مهرابی بشرآبادی