بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  از میان سرمایه­گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. از این رو در مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه­گذاری خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته شده که در این راستا از آمار سری زمانی سالهای 1346-85 و روش خود رگرسیونی با وقفه­های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است.   نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه­گذاری دولت به عنوان سیاست مالی دولت در بخش کشاورزی، تأثیر منفی و در مقابل، سیاست پولی با تأمین نقدینگی مورد نیاز سرمایه­گذاران، تأثیر مثبت و معنی­دار در سرمایه­گذاری خصوصی در بخش کشاورزی داشته‌اند. همچنین نرخ رشد قیمت محصولات کشاورزی و شاخص بی­ثباتی آن به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در سرمایه­گذاری خصوصی در بخش کشاورزی داشته است.     طبقه‌بندی JEl : E22, G28    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Private Investment in Iranian Agricultural Sector

چکیده [English]

  Agriculture plays an important role in economic development, so in agriculture can be considered more important than other sectors. This paper analyses the impact of monetary and fiscal policies on agricultural private investment. The private investment equation is estimated using ARDL approach during of 1960–2005.   The results showed that the fiscal policy has a negative impact on agricultural private investment , while monetary policy has significant and positive impact on private investment in agriculture. Moreover, the rate of agriculture prices was found to have positive influence, and its instability indicator was found to have negative influence over private investment in agriculture sector.     JEL Classification: E22 , G28