شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  از آنجا که عملکرد اقتصادی صنایع به ظرفیت آنها برای نوآوری وابسته است، در تحقیق حاضر نوآوری و سطح توانایی مدیریت نوآوری و عوامل مؤثر بر آنها در صنایع غذایی کوچک روستایی در سالهای 1388 و 1389با استفاده از مدل هکمن بررسی شد. به این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 111 پرسشنامه در سطح مدیران شرکتهای صنعتی غذایی روستایی استان تهران جمع‌آوری گردید.   نتایج تحقیق نشان داد که عامل محیطی و عامل ارتباط با تولیدکنندگان دارای تأثیر مثبت در نوآور شدن شرکتها به‌شمار می‌آیند. در بین شرکتهای نوآور، عوامل مؤثر بر سطح مدیریت نوآوری عبارتند از: ویژگیهای شرکت با تأثیر منفی و عامل تماس با مشاوران با تأثیر مثبت. سیاستگذاری در جهت ایجاد محیط مساعد برای رشد نوآوری، تقویت پیوند با سایر عوامل در زنجیره ارزش شامل تولیدکنندگان و در نهایت ارائه خدمات مشاوره‌ای از جمله پیشنهادهای این تحقیق هستند.     طبقه‌بندی JEl : L6, L66, O31, O32, L84       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influencing Factors on Innovation Management in Rural Small Food Industries in Tehran Province

چکیده [English]

Since the economic performance of industries is dependent to their capacity for innovation, the innovation management skills of managers in small food industries were studied in this research. Data was gathered using questionnaire which addressed managers of small food industries in rural areas of Tehran province. The study was conveyed in 2009 and 2010 and 111 questionnaires was filled up. Heckman Model was used in order to studying the influencing factors on the level of innovation management.
Findings showed a positive effect from environmental factor and communication with producers' factor on innovativeness. Among the innovative firms, the influencing factors on the level of innovation management skills included the firm characteristics with negative effect and contact with advisors with positive effect. Policy-making in order to providing appropriate environment for innovation development, strengthening linkage with other actors in value chain including producers of raw materials for industry, and finally providing advisory services for managers of small food industries in rural Tehran are some of suggestions which were made.

JEL Classification: L6, L66, O31, O32, L84