معرفی و بررسی لزوم کاربرد راندمان اقتصادی به همراه راندمان فیزیکی در آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون آب در حکم یک کالای اقتصادی در بخش کشاورزی و عدم پاسخگویی دقیق راندمانهای متداول در ارزیابی میزان مصرف آب آبیاری، این تحقیق به‌عنوان رویکردی جدید، با هدف ارزیابی و برنامه‌ریزی‌های آبیاری بر مبنای راندمانهای اقتصادی و یا به عبارت بهتر، افزایش نسبت مقدار آب سودآور به کل آب مصرفی انجام شده است. در این تحقیق که در سال 1387 به انجام رسید، ابتدا ارزش آب برای محصولات خرما و لیموترش در دو منطقه از استان کرمان با استفاده از یک مدل ریاضی محاسبه شد و سپس راندمان فیزیکی و راندمان اقتصادی براساس ارزش آب مصرفی هر یک از محصولات، تحت چهار سناریو به دست آمد و نتایج این سناریوها با هم مقایسه شد.   با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که راندمانهای اقتصادی و فیزیکی هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند برای ارزیابی وضعیت کاربرد آب در مزرعه مورد استفاده قرار گیرند. به علاوه، راندمانهای فیزیکی و اقتصادی همراستا نیستند. افزایش راندمان فیزیکی و یا راندمان اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده خوب و یا بد بودن عملکرد در سطح مزرعه و یا سطوح بالاتر باشد. همچنین می‌توان گفت که این دو شاخص هر یک دیدگاه متفاوتی در ارزیابی عملکرد دارند و در عین مجزا بودن از هم، مکمل یکدیگرند.     طبقه‌بندی JEl : Q25     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Assessment of the Necessity of Economic Efficiency Usage Along with Physical Efficiency in Irrigation

چکیده [English]

Considering the ever increasing importance of water as an economic good in agriculture and common criteria not being responding well in water usage assessment, this research was dedicated to the assessment of economic efficiency. In this research, first the water price was calculated for Palm and citrus in two area of Kerman province by a mathematic model in 2008. As the second step economic and physical efficiencies was calculated for each crop under the circumstances of four different scenarios.
Regarding to the results, it can be said that economic and physical efficiencies cannot be separately used in order to the assessment of water usage in farm scale. In addition, economic and physical efficiencies are not parallel. An increase in physical or economical efficiencies cannot determine the quality of the work has been done in farm scale or even bigger scales. Considering the fact that physical and economical efficiencies are separated and different factor, they are always needed to be determined and studied together.

JEL Classification: Q25