مقایسه کاربرد روشهای تابع تولید مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها در تحلیل کارایی واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

     برای تعیین کارایی واحدهای تولیدی روشهای مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها دارای مزایا و معایبی است و لذا مشخص کردن برترین روش می تواند راهکار مناسب در تعیین کارایی تولید برای مدیران باشد. تمرکز اصلی مطالعه حاضر بر مقایسه امکان کاربرد استفاده از دو روش توابع تولید مرزی تصادفی ( SFP ) و تحلیل فراگیر داده‌ها ( DEA ) در تعیین کارایی صنایع تولید رب گوجه‌فرنگی در سال 1387 است. به این منظور استان فارس به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و تحلیل کارایی مراکز فراوری رب گوجه‌فرنگی این استان، صورت پذیرفت.   نتایج استفاده از روش تابع تولید مرزی نشان داد که آثار ناکارایی فنـی دارای تـوزیـع تصادفـی نیست و کارایی فنی تخمیـن‌ناپذیر است. این در حالی است که با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها مشخص شد که کاهش 42/61 درصدی سرمایه، 05/36 درصدی نیروی کار، 73/42 درصدی سطح زیربنا و 71/57 درصدی زمین در کل استان نه تنها سطح تولید رب گوجه‌فرنگی را نمی‌کاهد، بلکه تولید هدف این محصول را 66/1 درصد می‌افزاید. بر این اساس روش تحلیل فراگیر داده‌ها به عنوان روشی مناسب در تحلیل کارایی صنایع تولید رب گوجه‌فرنگی تشخیص داده شد که علاوه بر فائق آمدن بر مشکلات براورد کارایی از طریق روش توابع تولید مرزی تصادفی، توانایی تجزیه کارایی به اجزای کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس را نیز دارد و استنباطهای مناسبی برای تحلیل سیاستگذاری فراهم می‌کند و لذا کاربرد این روش در مطالعه حاضر، پیشنهاد حمایتهای ویژه اعتباری، یارانه‌ای و قیمتی از تولیدکنندگان رب گوجه‌فرنگی درخصوص تغییرات فناوری و استفاده از ظرفیت کامل خود برای افزایش کارایی را به همراه داشت.     طبقه‌بندی JEl : Q12    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Stochastic Frontier Production Function and Data Envelopment Analysis (DEA) Application in Efficiency Analysis of Tomato Paste Industries

چکیده [English]

There are different estimation techniques for determining firms' efficiency. Since, each of these techniques has advantages and limitations, it is very important to make a careful choice of method. The primary focus of this study was to investigate the application feasibility of two methods including Stochastic Frontier Production Function (SFP) and Data Envelopment Analysis (DEA) in analyzing the technical efficiency of tomato paste industries in 2008. Fars province was the study area.
SFP application result showed that the distribution of the inefficiency isn't stochastic and efficiency is indeterminable. But by applying DEA technique it was specified by decreasing 61.42% of capital, 36.05% of labor, 42.73% of building area and 57.71% of land area in whole Fars province lower than current condition not only production value will not decrease but also an objective production approximately 1.66% greater than current condition will be obtain. Hereon, DEA was selected as an appropriate approach for efficiency analysis of Tomato paste industries such that in addition to covering the limitations of SPF in efficiency estimation can comminute efficiency in technical, management and scale efficiency. Thus, it led to very important consequences for policy making. In this context, application of this method in current study revealed that technical changes and use of full capacity of Tomato paste industries are important. These cases will be done by the special credit, subside and price supports of Tomato paste producers.

JEL Classification: Q12