دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 76، اسفند 1390 
1. بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری

صفحه 1-26

محمدرضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ امید گیلانپور؛ فرناز اسماعیلی


5. براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان

صفحه 121-142

زهرا زارع پور؛ مرتضی تهامی پور؛ علیرضا شاوردی


6. بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران

صفحه 143-167

فاطمه علیجانی؛ علیرضا کرباسی؛ مهدیه مظفری مسنن


9. انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی

صفحه 205-230

مهدی اعظم زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی