آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی شبکه‌های آبیاری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  بازار آب کشاورزی ابزاری مناسب در جهت تخصیص بهینه منابع آب بین بهره‌برداران کشاورزی و کاهش آثار کمبود آب است. این مطالعه به شبیه‌سازی یک بازار آب برای تحلیل جنبه‌های اقتصادی و رفاهی متأثر از کاربرد آن در شهرستان اصفهان پرداخته است. با توجه به بستر لازم نقل و انتقال آب در شبکه‌های آبیاری شهرستان اصفهان، نمونه‌ای تصادفی از 141 بهره بردار کشاورزی این شهرستان در سال زراعی 1385-86 به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شد. مزیتهای استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (‌ PMP ) در تجزیه و تحلیل‌های سیاستی باعث شد که در این مطالعه پاسخ رفتاری کشاورزان به برقراری این بازار و پیامدهای آن با استفاده از این روش شبیه‌سازی شود. نتایج مطالعه نشان داد که پس از برقراری بازار آب و امکان کاهش محدودیت آب، کشاورزان به افزایش بازده برنامه‌ای خود با تغییر تخصیص زمین بین محصولات مختلف، اختصاص بهینه آب و فروش آب مازاد بر نیاز و یا خرید آب مورد نیاز خود اقدام خواهند کرد. در این شرایط رفاه بهره‌برداران کشاورزی به صورتمعنی­داری افزایش خواهد یافت.     طبقه‌بندی JEl : C61, D60, Q2  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Welfare Effects of Establishing Agricultural Water Market in Iran Case of Irrigation Networks in Isfahan

چکیده [English]

   Agricultural water market is considered as an appropriate tool to allocate water resources in an optimal manner and address this crisis among the farmers. Existing irrigation networks in Iran are appropriate instrument to establish this market. This study simulated such market to analysis it's economic and welfare aspects for farmers under irrigation networks in Isfahan City of Iran. We selected a random sample of 141 farmers in this city as study population in 2006-2007. Since the advantages of Positive Mathematical Programming (PMP) in policy analysis, we used this method to simulate and analyze the behavioral responses of farmers to establish this market in studied area. Results showed farmers will increase their gross margin after establishing the water market. It takes place because possibility of decreasing water restriction and changing land allocation among different crops. Moreover, farmers are able to optimize water usage and sell their surplus or buy their deficit water so that their welfare will increase significantly.     JEL Classification: C61, D60, Q2