براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

  منابع آب و عرضه آن با توجه به افزایش تقاضای ناشی از رشد جمعیت و به دلیل خشکسالی و کاهش بارشهای جوی در سالهای اخیر، با محدودیت مواجه بوده است، بنابراین استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون ارزش اقتصادی آب در تخصیص بهینه آب بین مصارف مختلف و توجیه اقتصادی طرحهای آبی بسیار مفید است. در این مطالعه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و روش مشاهده مبادلات بازار آب، ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان براورد شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 154 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه بندی در سال 1389 در استان خوزستان به‌دست آمد. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب لوله کشی برای خانوارهای استان 4354 ریال و ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آشامیدنی تصفیه شده خریداری شده از بازار 125000 ریال است. همچنین مؤثرترین عوامل در میزان تمایل به پرداخت برای خانوارهای استان به ترتیب،‌ مصرف آب در طی ماه و درآمد ماهانه است.     طبقه‌بندی JEl : Q5     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of Economic Value of Municipal and Rural Water in Khuzestan Province

نویسنده [English]

  • morteza tahami pour zarandi
Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Water resource demand by attention to population growth is increasing, in other side; there are restriction on water resource supply because of drought and decreasing precipitations in recent years. So, using economic instrument such as economic value of water could be useful for optimum allocation between various consumptions and economic feasibility of water projects. In this study by using water market transactions and contingent valuation methods has estimated water economic value in municipal consumptions in Khuzestan province. Required data get from 154 questioners of a survey by using stratified random sampling in 2010 in Khuzestan province. Result indicated that economic value of pipeline water for all households in province is 4354 and for settled water purchased from market is 125000 Rial per cubic meter, respectively. Also, the most effective factors in willing to pay amount for households are monthly water consumption and monthly income, respectively.

JEL Classification: Q5