بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کشاورزی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی به‌شمار می‌آید که بیش از هر چیز به شرایط جوی وابسته است. بر همین اساس در این مطالعه، تأثیر تغییرات زمانی درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد محصول گندم در ایران برمبنای داده‌های ترکیبی سری زمانی 1370-85 و مقطعی (14 استان کشورکه دارای عملکرد بالاتری بودند) با روش تخمین GLS بررسی شد. نتایج نشان داد برای هریک از استانها، متغیرهای فیزیکی(نهاده‌های مصرفی) مدل غیر از سم مصرفی، تأثیر مثبت و معناداری در عملکرد دارند. علاوه بر متغیرهای فیزیکی، متغیر بارندگی اثر مثبت و درجه حرارت اثر منفی بر عملکرد گندم دارد. سهم رشد بارندگی و درجه حرارت در عملکرد گندم نیز به‌ترتیب 11/7- و 31/1- درصد است. براساس سناریوهای متفاوت در تحقیق، تغییرات عملکرد گندم استانها نسبت به تغییرات بارندگی واکنش بیشتری نشان داده است.     طبقه‌بندی JEl : Q1, Q54 , C23  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Effects of Climate Change on Yield of Irrigated Wheat in Iran

چکیده [English]

Agricultural sector is one of the most important economic sectors, which is depended to climate change. In this research, the effects of temperature and rainfall on wheat yield in Iran using GLS for time series and cross-section data of 14 provinces from 1991 to 2006 were evaluated. The results show that in all provinces in spite of pesticide all the inputs have positive effect on yield. In addition, rainfall has positive and temperature has negative effect on wheat production. Based on different scenarios wheat yield has shown more reaction by two methods in rainfall changing and rainfall and temperature growth on wheat yield was -7.11 and -1.31 percentages.

JEL Classification: Q1, Q54, C23