بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخش کشاورزی در حکم اصلی‌ترین بخش اقتصاد در توسعه روستایی، به شدت به پتانسیلها و توانهای طبیعی وابسته است که در این میان منابع آب بیشترین تأثیر را در این بخش دارد. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز بوده که به روش توصیفی- پیمایشی در سال 1385 انجام شده است. جامعه آماری کلیه کشاورزان گندمکار بخش مرکزی شهرستان سقز(8700 نفر) بودند که از بین آنها 146 نمونه با روش نمونه ‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی و تحلیل عاملی انجام شد. با بهره ‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی، محدودیتهای منابع آب در چهار عامل، شامل ویژگیهای ساختاری، نظام بهره‌برداری از منابع آب، مسائل مدیریتی و وضعیت بهره‌برداری از اراضی، خلاصه گردید. عوامل یاد شده مجموعاً 92/57 درصد واریانس مربوط به محدودیتهای منابع آب را تبیین کردند. سپس پنج عامل آثار درآمدی، آثار اجتماعی، آثار تولیدی، آثار مکانیزاسیون و آثار مهاجرتی به‌عنوان آثار مسائل و محدودیتهای منابع آب بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان گندمکار استخراج و معرفی شدند که32/53% واریانس آثار مسائل و محدودیتهای منابع آب بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان را تبیین کردند.     طبقه‌بندی JEl : C83, I0, Q21, R0     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Problems and Limitations of Water Resources and Their Impacts on Socio-Economic Condition of Wheat Growing Farmers in Central Sector of Saghez Township

چکیده [English]

Agriculture is especially important in rural areas development and depends on potentials of natural environments. Among the others water resources has the main impact on agricultural sector. The major objective of this paper is to determine and to study problems and limitations of water recourses and this impacts on socio-economic conditions among wheat growing farmers in Central Sector of Saghez township. Survey method was employed to conduct the research. Pre-tested questionnaires were used to data gathering. The statistical population included all of the farmers living in Central Sector of Saghez township(8700). A sample of 146 farmers were selected by the use of sampling method in 2006. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics such as correlation analysis and factor analysis. Classifying limitations and problems of water resources showed; These limitations were Structural characteristics, Water exploitations system, Water management problems, and Agricultural systems, were identified. These factors explained 57.92% of variance. According to results of the study, the most important effects of water resources limitations and problems were classified into five factors includes Income effects, Social effects, Production effects, Mechanization effects, and Migration effects, which explained 53.32% of variance of socio-economic effects.

JEL Classification: R0, Q21, I0, C83