انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این مطالعه اثر انتخاب نوع تابع تولید بر مقادیر براورد شده پارامترهای ساختاری و اهمیت دقت در انتخاب صحیح تابع برای جلوگیری از استنباطهای نادرست از نتایج مطالعات تجربی نشان داده شده است. در این راستا به منظور تخمین تابع تولید بخش کشاورزی، فرمهای تابعی کاب داگلاس، ترانسلوگ و ترانسندنتال براورد شد. سپس با استفاده از معیارها و آزمونهای اقتصادسنجی، مقایسه توابع تولید و انتخاب تابع تولید برتر صورت پذیرفت. یکی از نهاده‌های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید می‌تواند اریب جدی در براورد پارامترهای تابع ایجاد کند، نهاده انرژی است. در این مطالعه اثر نهاده انرژی در کنار دو نهاده سرمایه و نیروی کار بر تولید بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1353-1385، بررسی و آزمون شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که تابع کاب داگلاس در مقایسه با دو تابع دیگر، تابع بهینه به منظور تخمین تابع تولید بخش کشاورزی به‌شمار می‌آید و کشش تولید تمامی نهاده‌ها بین صفر و یک است. همچنین در بخش کشاورزی رابطه درازمدت بین تولید و نهاده‌های نیروی کار، سرمایه و انرژی وجود دارد. ضریب نهاده انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی‌دار است و اثر درخور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد.     طبقه‌بندی JEl : Q3, Q43, C01, E23     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection Production Function and Estimate Important Coefficient of Energy in Agricultural Sector

چکیده [English]

In this investigation the selection effect of production function form on estimated values of structural parameter and importance of accuracy in proper selection of function for prevent of incorrect presumptions of empirical studies result was showed. There fore, for estimation of production function of agricultural sector, was estimated. Cobb Douglas, transcendental and translog functional forms. Then by use of standards and examines of econometrics, compare of production function and superior production function carried out. One of importance inputs that ignore to it, in production function can create importance skewed in estimation of function parameters, is the energy input. In this study the effect of energy input, along with capital and labor inputs, in time period of (1974-2006) survived and examination. Resulted showed that Cobb Douglas function in comparison with other function, is the proper function for estimation of production function of agricultural sector. Production elasticity of all inputs is between zero and one, which represent the optimum consumption of these inputs. Also, in agricultural sector exist the long-term relationship between production and labor, capital and energy inputs. Energy input coefficient such as other coefficient is significant statically, and has the importance effect on production of agricultural sector.

JEL Classification: Q3, Q43, C01, E23