بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر در گسترش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در مزارع برنج استان مازندران

نویسنده

چکیده

  با توجه به خطرات سموم باقیمانده در گیاه و لزوم کاهش مصرف سموم برای حفظ سلامت انسان و محیط، در این تحقیق، با شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی، دلایل عدم گرایش کشاورزان استان مازندران به پذیرش فناوری مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه‌خوار برنج با استفاده از مدل لاجیت بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد مهمترین عوامل در پذیرش این فناوری به‌ترتیب عبارتند از: ریسک‌گریزی شالیکاران، ارزش محصول در هکتار، تعداد قطعات اراضی، تعداد دفعات رهاسازی زنبور تریکوگراما، به‌کارگیری این فناوری در زمینهای مجاور، سطح زیر کشت، تجربه به‌کارگیری این فناوری، سن زارع و شرکت در کلاسهای ترویجی. به غیر از دو عامل سن و تعداد قطعات زراعی که اثر منفی دراحتمال پذیرش این فناوری داشتند، بقیه عوامل دارای تأثیر مثبت بودند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت با پوشش ریسک استفاده از این فناوری با روشهایی نظیر بیمه محصول با نرخ منطقی خسارت، ترویج و هدایت استفاده از این فناوری توسط مسئولان ترویج در مراکز خدمات کشاورزی، استفاده از تجارب افراد پیشرو در آموزش استفاده صحیح از این فناوری و یکپارچه‌سازی اراضی، نسبت به گسترش به‌کارگیری این فناوری اقدام نماید تا شالیکاران به تدریج به‌جای سم از فناوری پیشگفته استفاده کنند.     طبقه‌بندی JEl : A14, C4, C5, C13, D78        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Effects of Socio-Economics Factors on Spread Biological Control Technology up on Chilo-Suppersalic in Rice Farms of Mazandaran Province

چکیده [English]

In attention to harmful of reminder pesticide in rice and need to decrease consumption of pesticide for protection healthy of human and environment, in this research we survey the reasons of unwillingness farmers in accept this technology based on socio- economic factors with using the Logit model. The results show that the most important factors in accept this technology are consequently, risk averse of farmers, gross margin income in hectare, number of land fragments, number abandon Tricograma bee, application this technology in neighborhood lands, area of planting, experiment in using this technology, farmers age and participate in promotion class. Age and number of land fragments factors have negative effect and other factors have positive effect on probability acceptation this technology. Therefore is suggested government with cover risk of using this technology, insurance product, logical rate loss, extension and conduct to using of this technology by promotion headman in agricultural service center, using experiments harbinger peoples in education this technology and defragment of land go toward spread using this technology until farmers gradually instead of pesticide using this technology.

JEL Classification: A14, C4, C5, C13, D78