تعیین الگوی بهینه بهره­برداری با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی در شهرستان فسا با استفاده از برنامه­ریزی چندهدفی و فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی بهینه بهره­برداری در استان فارس صورت گرفت. به این منظور از تلفیق برنامه ریزی چندهدفی و برنامه ریزی فازی استفاده شد. داده‌های تحقیق نیز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه در میان 90 بهره‌بردار منتخب در شهرستان فسا در سال 1386 به‌دست آمد.   نتایج به‌دست آمده نشان داد الگوی بهینه فازی در حد فاصل الگوهای بهینه قطعی مبتنی بر اهداف حداکثر بازده ناخالص، حداکثر اشتغال، حداقل مصرف آب، حداقل مصرف کودشیمیایی و حداقل ریسک قرار دارد. همچنین مشخص شد استفاده از برنامه ­ ریزی ریاضی فازی به انتخاب الگوی مناسب و ترکیب مطلوب از اهداف متعدد انعطاف زیادی می‌بخشد. میان اهداف بهره‌برداران و اهداف زیست‌محیطی نیز تعارض وجود دارد. براساس الگوهای بهینه به‌دست آمده، محصول خربزه در تأمین توأم اهداف متعدد دارای شرایط مناسب ارزیابی شد.     طبقه‌بندی JEl : C61 Q12; Q59;     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Optimal Operation Plan With Emphasis on Environmental Objectives in Fasa District: Application of Multi Objective and Fuzzy Programming

چکیده [English]

    This study aims at developing an optimal cropping plan in Fars province. To get the objective a combination of multi objective and fuzzy programming was applied. The applied data was obtained by interviewing and completing questioner among the 90 farmers of the Fasa district in 2007.   The results revealed that fuzzy optimal solution is in the middle of the optimal plans obtained from gross margin maximizing, risk minimizing, water and chemical fertilizer use minimizing, and employment maximizing as well as plan developed by crisp optimization approach. It was also found that fuzzy programming provides more flexible process of operation plan and appropriate combination of different goals. Findings showed a conflict among the producers and environmental goals. In terms of the different goals followed by the optimizing models melon was found most appropriate product.     JEL Classification: C61, Q12, Q59   * Assistant Professor of Islamic Azad University,Fars Scieance and Research Branch   * * Assistant Professor of Agricultural Economics, Zabol University , Zabol, Iran (Corresponding Author) e-mail:hamidmohammadi1378@gmail.com