تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  با توجه به نقش و اهمیت مصرف انرژی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در جوامع مختلف، مقاله حاضر به بررسی وضعیت مصرف انرژی در بخش کشاورزی در کشور ایران پرداخته است. به این منظور کارایی و بهره­وری انرژی در بخش کشاورزی با توجه به محتوای انرژی کل محصولات تولید شده و نهاده­های مهم تولیدی برای دوره زمانی 1350-1386 محاسبه شده است. برای محاسبه کارایی از نسبت خروجی به ورودی انرژی و برای محاسبه بهره­وری از شاخص کندریک استفاده شده است.   نتایج به‌دست آمده نشان داد نسبت خروجی به ورودی انرژی که معرف کارایی مصرف انرژی است، از 52/2 در سال 1350 به 32/1 در سال 1386 کاهش یافته است. در این بین نسبت فوق تا سال 1362 دارای روندی نزولی بوده و مقدار آن برای بقیه سالها تقریباً ثابت و متوسط کارایی انرژی نیز در بخش کشاورزی در دوره مورد بررسی 42/1 بوده است. بهره­وری کل انرژی ورودی نیز برای بخش کشاورزی از سال 1350 تا 1363 روندی نزولی داشته و از سال 1363 به بعد تقریباً یکنواخت بوده است. در ادامه، ارتباط بین صورتهای مختلف انرژی ورودی شامل انرژی مستقیم و غیرمستقیم، انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با انرژی خروجی بررسی شد و نتایج نشان داد انرژیهای ورودی به شکل تجدیدپذیر، مستقیم و غیرمستقیم تأثیری مثبت و معنی­دار در انرژی خروجی دارند، اما انرژی ورودی به شکل تجدیدناپذیر بر انرژی خروجی در بخش کشاورزی تأثیر معنی­داری ندارد.     طبقه بندی JEl : O13, Q1 C67,    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Input-Output Analysis of Energy in Agricultural Sector of Iran

چکیده [English]

  With consideration the role and importance of energy consumption in economic growth and development, this article consider the status of energy consumption in agricultural sector in Iran. Therefore, energy efficiency and productivity is estimated for agricultural sector in period of 1971-2007by using energy content of output and inputs. The ratio of input-output energy is used to estimate efficiency and Kendrick index is used for productivity estimating.   The result indicated that energy Input-output ratio which show efficiency of energy consumption was decreased from 2.52 in 1971 to 1.32 in 2007. While it had decreasing trend up to 1983 and after that was steady approach. The average of energy efficiency was 1.42. Also total factor productivity of input energy was declined during 1971-1983, after that it had steady approach. It also considers the relationship between output energy and different kind of input energy inclusive direct and indirect energy, renewable and nonrenewable energy. The results indicate that energy in form of renewable, direct and indirect have positive and significant effect on output energy, but nonrenewable energy has no significant effect on it.     JEL Classification : C67, O13, Q1