دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، شهریور 1390 
بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس

صفحه 49-76

10.30490/aead.2011.58767

غلامحسین عبداله زاده؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ ژیلا دانشورعامری


بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

صفحه 221-249

10.30490/aead.2011.58774

ناصر شاهنوشی؛ محمد بخشوده؛ علی فیروز زارع؛ یداله آذرین فر؛ افسانه نیکوکار