بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  مطالعه حاضر با هدف بررسی بهره‌‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران انجام گرفته است. داده‌های لازم برای انجام پژوهش از طریق تکمیل 70 پرسشنامه مربوط به آخرین دوره تولید (با طول دوره 18 تا 24 ماه) از اواخر سال 1383 تا اواسط سال 1386 به‌دست آمده است. برای تخمین تابع تولید تخم‌مرغ، از فرم تابعی ترانسندنتال که برازش بهتری نسبت به سایر توابع نشان داد، استفاده شد و بهره‌وری جزئی و کلی عوامل تولید محاسبه گردید.   نتایج نشان داد که عوامل تولید تعداد پولت تخمگذار، دان مصرفی و نیروی کار به طور معنی‌دار بر تولید مؤثرند. کشش تولید هر سه نهاده مثبت و بین صفر و یک بوده که گواه بر این است که از هر سه آنها در ناحیه دوم و اقتصادی تولید استفاده شده است. میزان بهره‌وری کل عوامل تولید 26/0 به‌دست آمد که نشان می‌دهد به ازای استفاده از یک واحد نهاده کل، 26/0 کیلوگرم تخم‌مرغ تولید شده است. همچنین واحدهایی که مدیران آنها از میزان تحصیلات بالاتر برخوردار بودند بهره‌وری بالاتری داشته‌اند . با توجه به نتایج تحقیق با بذل توجه بیشتر به نهاده­هایی که اثر معنی‌داری بر تولید نشان دادند می ­ توان بهبود قابل ملاحظه ­ ای در تولید تخم‌مرغ در استان تهران از طریق افزایش بهره ­ وری عوامل تولید ایجاد کرد.     طبقه بندی JEl : O42 ,D24 ,D21          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Productivity of Layer Farms of Tehran Province

چکیده [English]

  The objective of this study was to evaluate the productivity of layer farms of Tehran province. Data (in the period of 2004- 2007) were gathered through filling out of 70 questionnaires. Transcendental production function showed the best fit and was used to calculation of marginal productivity and elasticity of production.   The results showed that pullet number, feed consumption and labor had significant effects on egg production. The elasticity of production each three variables were positive and between 0 and 1; indicative of using the variables in second economical region. Total productivity of input variables was equal to 0.26; namely with each one of total variable was produced 0.26 kg egg. Farm managers with higher graduation showed better productivity. In according to the results with focusing on significant variables can remarkably improve egg production in Tehran province through increasing productivity of input variables.   JEL Classification : D21, D24, O42