بررسی عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر عدم تعادلهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس می­باشد. به این منظور با شناسایی شاخصهای مناسب برای تحلیل نابرابری­های فضایی توسعه کشاورزی، ضمن تبیین عوامل تعیین­کننده نابرابری­های فضایی، میزان تأثیر این عوامل در سطوح متفاوت توسعه فضایی کشاورزی بررسی شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر تحلیل مجموعه‌ای از شاخصها به منظور تبیین عوامل مؤثر بر نابرابری­های فضایی توسعه کشاورزی با بهره‌گیری از مدل تحلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفه­های اصلی است. به منظور شناسایی مهمترین عاملهای تفکیک­کننده دو گروه شهرستانهای توسعه­یافته و شهرستانهای کمتر توسعه­یافته، که توسط تحلیل خوشه‌ای به روش K میانگین متمایز شده بودند، از روش تحلیل تشخیصی بهره گرفته شده است.   نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شش عامل: اثر توسعه سایر بخشها، اثر دسترسی به تسهیلات مکمل توسعه کشاورزی، اثر فناوری، اثر خدمات آموزشی- ترویجی و مشارکتی کشاورزی، اثر محیط طبیعی و فیزیکی کشاورزی و اثر دانش و اطلاعات به میزان 28/84 درصد از واریانس عوامل تعیین­کننده نابرابری فضایی توسعه کشاورزی را محاسبه و تبیین می‌کنند. نتایج تحلیل تشخیصی نیز نشان داد دو عامل "دسترسی به تسهیلات مکمل توسعه کشاورزی" و "توسعه سایر بخشها" دارای بیشترین اهمیت در متمایز کردن شهرستانهای توسعه­یافته و نیافته از یکدیگر بوده‌اند.     طبقه بندی JEl : O18        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factor Contributing on Spatial Imbalance of Agricultural Development in Fars Province

چکیده [English]

   The main objective of this research is study and analysis of investigation of factor contributing on uneven spatial agricultural development. By identifying appropriate indices in order to explain spatial disparities of agricultural development, by assessing causative factors of spatial disparities, effects of identified factors on different level of spatial agricultural development are investigated. Method was based on analyzing set of indices in order to explain factors contributing on spatial agricultural development disparities by exploiting factor analysis model according to principal components analysis. Then to indentify importance of discriminated factors for two groups; developed counties and low developed counties which separated by K mean cluster analysis, method of discriminate analysis was used.   The result of factor analysis showed six factors affecting on spatial disparities of agricultural development named; nonagricultural sectors development effect, effect of accessing on supplementary facilities for agricultural development, technological effect, effect of agricultural educational/extension/cooperative services, effect of agricultural natural-physical condition and effect of knowledge and information that explain 84.24% of total variance. Result of discriminate analysis showed that two factors named “effect of accessing on supplementary facilities for agricultural development” and "nonagricultural sectors development effect" have more importance to discriminate developed and underdeveloped counties.     JEL Classification: O18