بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  یکی از موضوعات مهم درخصوص اعطای تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وام‌گیرند‌گان است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت وام بانکها دخیل هستند که با شناسایی این عوامل می‌توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرد و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد کرد.   هدف اصلی این تحقیق دست یافتن به عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت وامها در شعب بانک کشاورزی در منطقه غرب استان اصفهان و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای وصول مطالبات معوقه است. به این منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین 234 نفر وام‌گیرنده خرد و متوسط بین سالهای 1386 تا 1388 اطلاعات مندرج در پرونده‌های 100 وام‌گیرنده مشتمل بر مشخصات فردی، اجتماعی و مالی وام‌گیرندگان و ویژگیهای فنی مربوط به پروژه استخراج شد و با استفاده از الگوی پروبیت [1] و لاجیت [2] مورد تخمین قرار گرفت.   نتایج نشان می‌دهد که هرچه وام‌گیرندگان جوانتر بوده‌اند، عملکرد بهتری در بازپرداخت وامها داشته‌اند. وامهای اعطا شده به بخش کشاورزی و صنایع جانبی آن نیز بهتر بازپرداخت شده‌اند. همچنین هرچه مبلغ وام کمتر بوده، وام‌گیرنده در بازپرداخت آن بهتر عمل کرده است. به‌علاوه نرخ سود پایین تر شرایط بهتری برای بازپرداخت وام فراهم آورده است. وامهای اخذ شده با وثیقه‌های ملکی نیز نسبت به وثیقه‌های تضامنی از شرایط بازپرداخت بهتری برخوردارند. همچنین مشخص شد که عمده وامهای تکلیفی بازپرداخت نشده‌اند و هرچه سهم سرمایه وام‌گیرنده در کل پروژه بیشتر باشد نشاندهنده توان مالی بالاتر وی بوده و در مقایسه با وام‌گیرنده با سهم سرمایه کمتر احتمال عدم بازپرداخت وام کمتر خواهد بود.     طبقه بندی JEl : Q14   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors on Non Repayment of Agricultural Loan Case Study Isfahan Agricultural Bank

چکیده [English]

  One of the important issues about granted facilities of the banks is non repayment of the loan by the borrowers. Many factors are involved in non-repayment of the bank’s loan. Identifying these factors can be reduced credit risk.   The goal of the research is studied effective factors on non-repayment of the loans in branches of the agricultural bank in the West region of Isfahan. Therefore with use of a random sample, the information was extracted of 100 files on small and average borrowers among 234 cases between 2007 to 2009 years. This information includes demographic, social and financial characteristics of borrowers and technical characteristics of loan that estimated with use of probit and logit model.   The results show that whatever the borrowers were younger, they had better performance on the repayment of loans. Loans given to the agriculture sector have a better repayment too. Also whatever the amount of loan was lower, borrowers have been better performance on the repayment. In addition, lower interest rates lead to better repayment of loans. Loans with real estate collaterals had better performance than partnership collaterals on the repayment. Also we found that more of the loans task has not been repaid and when the share capital of the borrower in the whole project is more, they have higher financial power to repay the loans.     JEL Classification: Q14