ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندرقند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  این مقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بهره‎گیری کشاورزان از مهندسین ناظر را با استفاده از داده‎های مقطع زمانی سال 1387 مربوط به 453 چغندرکار استان خراسان رضوی و الگوی تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که نوع مالکیت مزرعه بیشترین و تعداد قطعات زمین، شغل کشاورزی، انعقاد قرارداد با کارخانه، میزان محصول و بیمه کمترین اهمیت را در تمایز میان استفاده‎کنندگان و استفاده نکنندگان از خدمات مهندسین ناظر دارند. همچنین بیمه چغندر دارای تأثیر منفی است و نوع مالکیت مزرعه، تعداد قطعات زمین و انعقاد قرارداد با کارخانه تأثیر مثبتی در استفاده از خدمات مهندسین ناظر دارند. با توجه به یافته‎ها، هدف‎گیری کشاورزان دارای مالکیت شخصی و پراکنده، واحدهای با تولید بالاتر و بازآموزی مهندسین ناظر با مفاهیم ریسک و مدیریت آن به ویژه شناخت از پروفیل ریسک محصول و آگاهی دادن بیشتر به کشاورزان پیشنهاد شد.     طبقه‌بندی JEl : C02, C25, D2, D21      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factors Influencing to Apply Sugar Beet Consultant Engineers by Farmers in Khorasan-e Razavi Province

چکیده [English]

   This paper investigated social and economic factors influencing to apply consultant engineers using a cross sectional data of 453 sugar beet producers of Khorasan Razavi province in 2008 and discriminant analysis model. The results showed that type of farm ownership has the most and numbers of land parts, agricultural jobs, contract with factory, amount of product and insurance have the least importance to discriminate between users and non-users of consultant engineers' services. Also, sugar beet insurance has negative impact and type of farm ownership, the number of land parts and contract with factory show positive effect on applying of consultant engineers' services. With regard to results, targeting farmers with private ownership and land fragmentation, units with higher production and re-training of consultant engineers with concepts of risk and its management, especially recognizing of risk profile and more knowledge to farmers suggested.     JEL Classification: C02, C25, D2, D21