کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    اهداف مطالعه حاضر شامل بررسی هزینه و درآمد حاصل از کشت هیبریدهای مختلف ذرت، تعیین قیمت سربه‌سر ومقایسه آن با میانگین قیمتهای موجود محصول، تعیین نسبتهای هزینه‌ای و بازده فروش محصول، تعیین کارایی مصرف آب در ذرت و بررسی دیدگاه زارعان نسبت به برخی شاخصهای اقتصادی – اجتماعی بوده که درسال 1386 درشهرستان مرودشت در استان فارس انجام شد. اطلاعات لازم ازطریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 100 بهره‌بردار که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، جمع آوری گردید. پس از استخراج داده‌ها، تحلیل توصیفی و تحلیل سربه‌سر فعالیت انجام گردید. بر اساس یافته‌ها، در کل نواحی، میانگین مصرف آب 9/20352 مترمکعب در هکتار و قیمت آب آبیاری 1/94 ریال برای هرمترمکعب تعیین شد. میانگین هزینه مراحل مختلف تولید ذرت ارقام 704 و 604 به‌ترتیب 6/6 و 5/6 میلیون ریال در هکتار و میانگین درآمد ناخالص حاصل از فروش دانه و علوفه برای ارقام 704 و 604 به‌ترتیب 7/56 و 7/55 میلیون ریال در هکتار محاسبه گردید. میانگین کارایی مصرف آب بهره‌برداران در تولید ذرت آبی(رقم 704 و 604 ) حدود 7/0 تعیین شد. میانگین قیمت سربه‌سر تولید محصول برای رقم 704 و 604 به‌ترتیب 509 و 518 ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد، به طوری که درآمدهای به‌دست آمده می‌تواند هزینه‌های مربوطه را جبران کند. بازده فروش نشان داد به ازای یک ریال فروش ذرت رقم 704 و 604 به‌ترتیب 3/79 و 9/78 درصد سود حاصل می‌شود.80 درصد از ذرت کاران عقیده داشته‌اند که معرفی هیبرید اصلاح شده جدید ذرت به‌طور متوسط 9/47 درصد در افزایش عملکرد محصول نقش داشته است. توصیه می‌شود جهت افزایش عملکرد محصول کشاورزان از رقم اصلاح شده استفاده نمایند.     طبقه بندی JEl : D00 ، D24         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Use Efficiency and Profitability Analysis of Different Maize Hybrid Planting in Marvedasht Region

چکیده [English]

  Objectives in this study were estimating the cost and income of different maize planting, determining the breakeven point of price and compare its with current price, determining the cost ratio and sell ratio, determining the water use efficiency for maize and study of opinion of farmers to some of socio-economic indexes. This study carried out in marvedasht city in Fars province in 2007. In this study, selected 100 farmers by random sampling method and information collected from farmers by questionnaire. Then, descriptive analysis and breakeven point of analysis doing by Excel.   According to the results, Means of irrigation water use and water price were estimated 20352.9 m3/ha and 94.1 rial/m3 ,respectively. Means of cost production for 704 and 604 varieties were estimated 6.6 and 6.5 million rial/ ha, respectively. Means of gross income grain and forage for 704 and 604 varieties were estimated 56.7 and 55.7 million rial/ ha, respectively . Means of water use efficiency in maize production ( 704 and 604 varieties) was 0.7 kg/ha. Break even point of price for 704 and 604 varieties was estimated 509 and 518 rial/kg, respectively . Sell ratio show that sell (one rial) of 704 and 604 varieties had %79.3 and 78.9 profit. %80 of farmers idea that improved maize hybrid had effect on increased yield about %47.9. For increasing of maize yield, recommend that farmers use for improved variety.     JEL Classification: D00, D24