ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روشهای تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کارآفرینی روستایی و به‌ویژه کشاورزی می‌تواند با شناسایی مزیتها و محدودیتهای بخش کشاورزی جوامع روستایی توسط برنامه‌ریزی راهبردی مناسب به توسعه اقتصادی روستایی در کنار سایر ابعاد توسعه کمک کند و از دولت محوربودن الگوهای توسعه روستایی کشور - که ویژگیهای عمده آن آسوده طلبی و مطیع بودن روستاییان است – جلوگیری کند و جامعه را به سوی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی حرکت دهد. بر این اساس، کلیدی‌ترین سؤال پژوهش نیز بر این مبنا شکل می‌گیرد که کارآفرینی کشاورزی [1] چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ و براساس مدل چندمتغیره راهبردی و نمودار SPACE ، راهبرد کانونی توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خدابنده از دیدگاه نمونه ها چگونه می‌باشد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی در سال 1388 و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها به شیوه SWOT به محاسبه وزن راهبردها از طریق AHP پرداخته و سپس با استفاده از مدل TOPSIS به عنوان یکی از روشهای تحلیلچندمتغیره( MCDM )، به ارائه راهبرد در بین گروه‌های سه گانه مورد مطالعه(کارشناسان، مسئولان و مردم محلی) جهت توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد با اجرای مدل TOPSIS - SWOT از دیدگاه هر سه گروه نمونه‌ها(مسئولان، کارشناسان و مردم محلی) راهبرد تهاجمی به عنوان اولویت اول و مناسبترین راهبرد در منطقه مورد مطالعه است.     طبقه‌بندی JEl : L26, L32, O18, P25, R51        [1] . Agricultural Entrepreneurship

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Multi Criteria Decision Analysis Methods (MCDM) and SOWT in Presentation the Strategies of Agricultural Entrepreneurship in Rural Area

چکیده [English]

    Rural entrepreneurship, especially in agricultural sector, with benefit and limitation identity in agricultural sector of rural community, based on appropriated strategic planning, could help to economic development near to other dimension of development and move from governance- oriented pattern of rural development in country, that indolence and obedience are basic traits of it, to innovator and entrepreneur community. Therefore, basic question is that, any one of methodology technique is appropriated and impossible to achieve the key strategy for agricultural entrepreneurship development in rural area? Therefore, this article calk the weight of strategies by AHP method, by using of survey in 2009, field study and determined the Weakness, Strength, Opportunity and Threats with SWOT method and then exhibit the strategies in triple group of case study (answerable, responsible and local people) for agriculture entrepreneurship development in rural area in central sector of Khodabandeh county. The result of research illustrate that, with implement the TOPSIS-SWOT method, from triple group attitude, clusliluessive strategy as a first preference is the most suitable strategy in case study area.     JEL Classification : L26, L32, O18, P25, R51