آثار پرداخت کمکهای بلاعوض بر وضعیت اقتصادی گندمکاران خسارت‌دیده شهرستان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف از تحقیق حاضر بررسی آثار کمکهای بلاعوض بر وضعیت اقتصادی گندمکاران خسارت‌دیده شهرستان قم است. داده‌های مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل 180 پرسشنامه بین گندمکاران شهرستان قم و بخشهای مرکزی خلجستان، کهک، جعفر آباد و قنوات در طی دوره زمانی 1376-1386 جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، پنج مورد آنها در وضعیت اقتصادی گندمکاران نقش مؤثر داشته‌اند که شامل متغیرهای زمان بازپرداخت، متوسط سطح زیر کشت، سن، میزان تحصیلات، کاهش خطر تولید می‌باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای بهبود وضعیت اقتصادی گندمکاران خسارت‌دیده، علاوه بر استفاده از ابزارهای حمایتی متنوع، اجرای طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی نیز از سوی متولیان بخش کشاورزی مورد تأکید قرار گیرد. از طرفی ضمن افزایش اعتبارات حمایتی در این بخش در شرایط بحرانی، توزیع کود، سم و بذر نیز مورد توجه واقع شود.     طبقه‌بندی JEl : H81      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Grants Payment on Economic Situation of Damaged Wheat Farmers in Qom

چکیده [English]

  The major purpose of this study was to survey effects of grants on economic Situation of damaged wheat farmers in Qom township. The statistical society of research included wheat farmers in Qom township, that the sample size is estimated 180. The results of multiple regression by stepwise indicated from among independent variables, the five variables has been effected on economic situation of wheat farmers in Qom that included payment time, the average of land under wheat cultivation, age, education and risk reduce. Finaly, there are some suggestion in payment improvement in non- refundable aids.   JEL Classification : H87