بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه به منظور بررسی میزان عرضه محصولات پروتئین حیوانی در طول برنامه چهارم توسعه، توابع عرضه گوشت قرمز، شیر و ماهی و سیستم عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ به ترتیب با به‌کارگیری روش حداقل مربعات معمولی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط براورد شد.   نتایج نشان داد که عرضه گوشت قرمز نسبت به عواملی مانند قیمت گوشت قرمز، تعرفه واردات گوشت قرمز، عرضه گوشت قرمز و قیمت علوفه دوره قبل، میزان عرضه علوفه و تعرفه واردات علوفه کم کشش است. در مورد شیر نیز نتایج مشابهی حاصل شد. قیمت دوره گذشته گوشت مرغ نیز مؤثرترین عامل در افزایش عرضه گوشت مرغ در دوره بعد شناخته شد. همچنین قیمت تخم‌مرغ با یک وقفه زمانی و میزان عرضه دان به ترتیب پر کشش­ترین عوامل مؤثر بر افزایش عرضه تخم‌مرغ می باشند. عرضه گوشت ماهی نیز تابعی مستقیم از قیمت ماهی، تعرفه واردات ماهی، سرمایه‌گذار ی در شیلات با یک وقفه زمانی و عرضه دوره گذشته گوشت ماهی و تابعی معکوس از دستمزد نیروی کار است. گفتنی است نتایج کلی حاصل از اعمال سناریوهای مختلف در روند عرضه محصولات پروتئینی، قابل استفاده در برنامه های توسعه آتی در راستای سیاستگذاریهای مناسب مرتبط با موضوع است.     طبقه‌بندی JEL : Q18     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Animal Protein Supply Adequacy During the Fourth Development Plan in Iran

چکیده [English]

  In order to investigate measures of animal protein supply during the fourth Five-Year Development Plan in Iran, supply functions of meat, milk and fish and supply system of chicken and egg were respectively estimated applying ordinary least square and seemingly unrelated regressions methods.   Results showed that meat supply is almost inelastic with respect to the last year price, custom tariffs, supply of meat and price of animal feed and current year supply of feed and its custom tariff. The results were similar for milk. Moreover, the most important factor on chicken supply was its last year price. Last year price of egg and feed supply were the most important factors on egg supply as well. Furthermore, supply of fish was directly determined by its price, and custom tariff, investment in fishery and its last year supply, and by wage labor inversely. Also, results showed that changes in different strategies influence supply of different products intensely .     JEL Classification: Q18