براورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت­دانه­ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین

نویسندگان

چکیده

  حدود 73 درصد مساحت ایران را مناطق نیمه‌خشک، خشک و کویری فرا گرفته است. از طرفی بخش کشاورزی با کم‌آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارشها، بازده پایین و بهره­وری کم نهاده مواجه است. افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نیز خشکسالیهای مکرر از جمله چالشهای اصلی آب در بخش کشاورزی به‌شمار می‌آیند که باعث شده‌اند آب به یکی از نهاده­های مهم و کمیاب در تولیدات کشاورزی­تبدیل­شود؛ بنابراین، مدیریت صحیح تقاضای آب و هرگونه تلاش برای صرفه‌جویی در مصرف آب می­تواند ضمن توسعه کشت آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرفبی ­ رویه آن را کاهش دهد. یکی از روشهای اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب است که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می­سازد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین با توجه به اطلاعات جمع ­ آوری شده در سال زراعی 1385-86 انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت­دانه ­ ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب­بها (48 ریال) داشته است.     طبقه‌بندی JEL : Q25,R32       

کلیدواژه‌ها