دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 72، اسفند 1389 
بررسی بازاریابی مرکبات دزفول

صفحه 25-42

10.30490/aead.2011.58784

عبدالرحمن احسان؛ زهرا سادات سلیمان زاده؛ محمد حقیقی


بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی

صفحه 95-114

10.30490/aead.2011.58787

حبیبه شرافتمند؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی اکبر باغستانی


پیش‌بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد مدلهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 115-138

10.30490/aead.2011.58788

سید عبدالمجید جلایی؛ محمدرضا پاکروان؛ امید گیلانپور؛ هاجر اثنی عشری؛ حسین مهرابی بشرآبادی