تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی در سال 1386 بوده است. جامعه آماری شامل 356 نفر از مؤسسان کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین در استان مرکزی(شهرستان فرمهین) بوده که براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی 100 نفر از جامعه تحقیق انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.   یافته‌ها نشان داد که در میزان موفقیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط کارآفرین عاملهای توانایی رقابت با سایر کسب و کار‌ها، کیفیت محصولات و توانایی مقابله با رویدادهای غیر منتظره، سه اولویت اول اثرگذار و سخت‌گیری زیاد بانکها در پرداخت تسهیلات، عدم پرداخت بموقع اعتبارات و مشکلات دیوانسالاری اداری به ترتیب اهمیت به عنوان مشکلات راه‌اندازی این کسب و کار‌ها مطرح هستند. همچنین بین عملکرد سازمان جهادکشاورزی با میزان موفقیت در کسب و کار کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده شد، اما بین عملکرد بانک کشاورزی و موفقیت کسب و کارها رابطه معنی‌داری به دست نیامد.     طبقه‌بندی JEL : P13 ، L25          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the performance of the Keshavarzi Bank and Jahad Keshavarzi Organization on the success rate of small and medium-sized entrepreneurial businesses in the agricultural sector