تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 ایران با بیش از 50 درصد سهم از بازار جهانی پسته نقش تعیین‌کننده‌ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی آن دارد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخلی پسته ایران صورت گرفت. با توجه به داده­های مورد استفاده، تحلیلها در دو قسمت داده‌های سری زمانی (دوره 1351-1384) و داده­های مرکب (دوره 1368-1384) انجام شد. بررسی رابطه علی میان قیمت داخلی و قیمت جهانی نشان داد که میان قیمت داخلی و جهانی پسته رابطه علی دوطرفه و بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده­های سری زمانی حاکی از الگوی انتقال قیمت متقارن [2] بلندمدت در هر دو بازار داخلی و جهانی پسته است. فرایند انتقال کوتاه‌مدت نیز نامتقارن ارزیابی و مشخص شد که کاهش قیمت در هر بازار سریعتر و کاملتر از افزایش قیمت به بازار دیگر منتقل می‌شود. براساس نتایج، افزایش سهم ایران در بازار جهانی می‌تواند منجر به افزایش در اندازه انتقال قیمت به بازار داخل شود. همچنین یافته­های حاصل از تحلیل انتقال قیمت براساس داده‌های مرکب نشان داد که تغییر در ترکیب کشورهای واردکننده پسته ایران به‌صورت کاهش تعداد آنها بوده و افزایش سهم در بازار خرید و همچنین کاهش سهم ایران در بازار جهانی منجر به انتقال متقارن قیمت میان بازار ایران و بازار جهانی شده است. براورد الگوهای انتقال قیمت نیز نشان داد که واکنش بازار داخلی در مقابل تغییرات قیمت بازار جهانی بیشتر از واکنش بازار جهانی نسبت به تغییرات بازار داخلی است.     طبقه‌بندی JEL : E64, M31         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Price Transmission in Pistachio World Market

چکیده [English]

Iran accounts for more than 50 percent of pistachio world market, having a leading role in price formation process of pistachio in international market. The objective of this study is to investigate the price transmission pattern between domestic and world markets of pistachio. Regarding the applied dataset analyses were performed in two parts of time series (1972-2005) and panel data (1989-2005). Examination of causality between domestic and world prices showed a long run reciprocal relation between them. Analyses based on the times series data showed a long run symmetric price transmission in both of domestic and world markets. However, price transmission pattern was found asymmetric in short run, showing a more rapid and perfect transmission of price decrease as compared to price increase. Based on the results, increase in Iran’s share in world market may lead to increase in magnitude of price transmission to domestic market. The panel estimation results showed that changes in combination of Iranian pistachio importing countries in form of reduction in their multiplicity and increase in their market share as well as reduction in Iran’s market share has resulted in symmetric price transmission between domestic and world markets. Estimation of price transmissions showed that domestic market response to world prices is more considerable than world market prices to domestic ones.

JEL Classification: M31, E64