دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 71، آذر 1389 
نگرش فازی به برنامه ریزی استراتژیک در بخش کشاورزی

صفحه 179-214

10.30490/aead.2010.58798

ناصر صدرا ابرقویی؛ حسن حسینی نسب؛ احمد صادقیه؛ مهدی مرتضوی